Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.11.07 Globaliseringens fordele og risici til debat

15. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hvordan skal Europa opnå fremgang i globaliseringens tidsalder? Det var der meget forskellige bud på, da Europa-Parlamentet onsdag den 14. november 2007 debatterede globalisering med det portugisiske formandskab og Kommissionsformand José Manuel Barroso.

Immigration, nedsættelse af CO2 udslip og de sociale følger af globaliseringen var blandt emnerne, som MEP'erne tog op.

Globaliseringen er kommet for at blive - det var medlemmerne af Europa-Parlamentet enige om. Men svarene på, hvordan EU skal få mest ud af globaliseringen, var meget forskellige. Flere MEP'ere henviste til talen dagen før, hvor den franske præsident Nicolas Sarkozy ikke lagde skjul på, at han mente, at EU skulle have mulighed for en mere protektionistisk tilgang til globaliseringen.

Debatten tog blandt andet udgangspunkt i Kommissionens bidrag til stats- og regeringschefernes møde i oktober "Europas interesse: at opnå fremgang i globaliseringens tidsalder". Dette papir plus en pressemeddelelse findes på dansk.

 

Globalisering er et politisk spørgsmål


Fra det portugisiske formandskab var det statssekretær med ansvar for de europæiske anliggender Manuel Lobo Antunes, som havde ordet.

Han lagde vægt på, at globaliseringen er et politisk spørgsmål. Globaliseringen skaber udfordringer i form af arbejdspladser, der flytter, og regioner, der kommer i krise. Men det giver også nye muligheder for beskæftigelse og nye produktionsfaktorer og lavere priser.

Den portugisiske minister henviste i denne forbindelse til den reviderede Lissabon-strategi og lagde vægt på, at reformerne i landene skal have en hovedprioritet, så økonomierne bliver styrket. Han understregede dog også behovet for en sammenhængende strategi i de europæiske lande.

Lobu Antunes kom også ind på de problemer med ulovlig immigration, som globaliseringen har ført med sig. "Europa er blevet et 'håbets fyrtårn' med vores vækst, økonomi og sociale retfærdighed'. Derfor er det vigtigt, at Europa også spiller en mere afgørende rolle i verden", sagde han og henviste til mottoet for det portugisiske formandskab: Et stærkere EU i en bedre verden.


5. rettighed: fri bevægelighed for viden


Formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, mente, at EU står godt rustet til at imødekomme de udfordringer, globaliseringen udstikker, fordi der i EU allerede er en struktur, hvor landene har gode erfaringer med at samle forskellige regler og efterleve dem. "Vi står bedre rustet i verden til at skabe vores model for globalisering. Vi har redskaber, der kan hjælpe os”, sagde han og tilføjede, at det aldrig har været klarere, at euroen er en stabiliserende faktor i økonomien.

Også Barroso var tilfreds med relanceringen af Lissabon-strategien, der ifølge kommissionsformanden har skabt 6,5 mio. ekstra job i de tre sidste år. "Men vi er langt fra færdige," sagde han. "Medlemslandene og Unionen skal videre med reformerne.”

Barroso
understregede, at det er vigtigt, at EU udvikler de bedste betingelser for udvikling af vidensøkonomien. I den forbindelse introducerede han en 'femte frihedsrettighed', nemlig den fri bevægelighed for viden. "Vi kan ikke skabe dynamik og vækst, hvis vi ikke skaber de rette betingelser for de mange små og mellemstore virksomheder," sagde han og lagde vægt på, at der skal mere fokus på den sociale dimension - gennem blandt andet mere fokus på uddannelser og efteruddannelser.


Talere fra de politiske grupper:

Borgerne må beskyttes

Joseph Daul (PPE-DE, FR) lagde i sin tale vægt på, at globaliseringen ikke er et abstrakt koncept for borgerne. "Borgerne forventer at blive beskyttet mod trusler som terrorisme og usikkerhed på finansmarkederne, men også i forhold til forsyningssikkerhed for fødevarer," sagde han, og nævnte også i forbindelse med julen, at det er vigtigt at EU kan garantere sikkert legetøj.

"Vi har altid været fortalere for frihandel, men en handel baseret på strikse regler," sagde han og tilføjede, at globalisering skal være ledsaget af etiske regler, der f.eks. forbyder børnearbejde.

Endelig nævnte han også behovet for en fælles europæisk energipolitik. "Uden en fælles politik vil Europa være sårbar. Vi skal have en fælles energipolitik for at sikre forsyningerne af energi," sagde han og mente, at mulighederne for at gøre mere brug af civil atomkraft skal undersøges.


Sociale og økonomiske fremskridt to sider af samme medalje

 
Martin Schulz (PSE, DE) fra den socialdemokratiske gruppe lagde ud med at konstatere, at der er meget forskellige tilgange til, hvordan man skal tackle globaliseringens følger, og mente, at der var en kløft mellem det, som højrefløjen ønsker og det, som de europæiske socialdemokrater vil.

Han understregede i den forbindelse, at de økonomiske fremskridt bør føre til mere social stabilitet, og afviste at de sociale fremskridt var en hindring for økonomisk fremskridt. "Sociale fremskridt og økonomisk fremskridt er to sider af samme medalje. Fejltagelsen på højrefløjen er at lade økonomien gå før det sociale," sagde han, og konstaterede tørt, at Kommissionen ikke er "Socialdemokratisk El Dorado", men at dets centrum-højre-orienterede kommissærer ikke desto mindre skulle komme med forslag til at regulere den "Wild West kapitalisme, som truer hele økonomier."


Vi har behov for mere, ikke mindre globalisering


Graham Watson (ALDE, UK) mente, at Martin Schultz ord var 'fortidens tale'. Mens Indien, Kina og Brasilien rider på den bølge af muligheder, globaliseringen bringer, er en for stor del af Europa bange for, at bølgen skyller ind over dem. "Hvis Europa bliver siddende uden at gøre noget, mister vi muligheden for at forme globaliseringen i Europas fælles interesse," sagde Watson, og mente, at der var behov for mere - ikke mindre globalisering.

Globaliseringen kommet for at blive

 


Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN, PL) lagde ud med at sige, at globaliseringen er et fænomen, som er kommet for at blive, og at visse EU medlemslande burde have det i tankerne, når de tilrettelagde deres indsats. Han udstregede, at EU's indsats ikke kun skal være til fordel for økonomien, men også se på f. eks. reglerne for CO2 udslip, som går hårdt ud over Polen.

Kommissionen fokuserer mest på økonomi


Med henvisning til Kommissionens meddelelse kaldte Jean Lambert (Verts/ALE,UK) den for 'mangel på fantasi i en alvorlig situation'. "Vi får ingen definition af globaliseringens følger, og der er mest fokus på det økonomiske," sagde hun og mente, at markedets rolle er overvurderet. "Man regner med, at markedet kan leve op til de sociale modsætninger, men man baserer sig på spekulationer snarere end på virkeligheden".

Kritik af beslutningsforslaget


Jiří Mastalka (GUE/NGL, CZ) kritiserede det fælles beslutningsforslag, som MEP'erne skal stemme om torsdag. "Forslaget afspejler ikke størstedelen af de europæiske borgeres interesser. Det siger ikke noget om de negativer følger af globaliseringen, og hvad der skal gøre ved det," sagde han og tilføjede, at hans gruppe havde lagt vægt på nedbringelse af fattigdommen og omfordeling af resurser for at sikre, at alle har adgang til minimale sociale standarder. Hans gruppe vil derfor ikke kunne støtte forslaget.

Sarkozy er hyklerisk


Godfrey Bloom (IND/DEM, UK) kritiserede Sarkozys tale i parlamentet tirsdag og kaldte den hyklerisk. "Han går ind for frihandel - men hvis andre lande går ind for protektionisme, skal vi også have mulighed for det," sagde Bloom, der også kritiserede, at Frankrig ikke skulle have en folkeafstemning om den nye traktat "for det ville bare føre til en engelsk afstemning også, og så ville briterne vare forkaste forfatningen - undskyld traktaten, " sagde han.

Lissabon-proces ikke aktuel


Dimitar Stounov (ITS, BU) mindede Rådet og Kommissionen om, at globalisering ikke er noget, der sker af sig selv. Europa har en andel i det. "Det indre marked er ikke en garanti for, at unionen udvikler sig. Der er mange økonomier i Unionen, der er sårbare, og ikke engang kan gøre sig gældende på det indre marked," sagde han og mente, at Lissabon-stategien ikke vil lykkedes i hans land Bulgarien, fordi landet ikke var klar til at komme ind. "Hvis vi ikke kan beskytte vores markeder, hvordan kan vi forsvare vores borgere," sluttede han.

Europas position i verden skal være stærk


Jana Bobosikova (NI, CZ), mente, at Europas position i verden skal være så stærk som mulig. "Derfor skal vi mindske støtten til landbruget og have en mere systematisk brug af antidumping og mere striks politik i forhold til Kina," sagde hun.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.