Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.07.11 Optræk til nyt EU-opgør om Schengen-samarbejdet

26. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen godtog i går de begrænsninger af den fri bevægelighed, som Frankrig indførte, da flygtninge fra Tunesien kom ind i landet via den italienske grænse især ved Middelhavet. Samtidig havde EU-Kommissionen ingen beklagelser over Italien, der ikke begrænsede deres fri bevægelighed, men gav dem midlertidige opholdstilladelser, så de også kunne rejse ud af landet.

Da de fleste tunesere taler fransk, tog mange af flygtningene til Frankrig, hvor en del af dem har familie. Frankrig indførte derefter en skærpet grænseovervågning ved især Middelhavet og herunder også kontrol i tog. EU-kommissær Cecilia Malmström udtalte i går, at Kommissionens undersøgelser viser, at de franske myndigheders kontrol ikke bryder med de kodeks, der er for Schengen-grænsesamarbejdet. Den franske kontrol var ikke systematisk, så formelt var hverken de franske eller italienske skridt brud på den fri bevægelighed. Men et er formel jura, noget andet politiske signaler, og her mener kommissæren, at der er urent trav.

- Jeg beklager, at ånden i Schengen-reglerne ikke er fuldt respekteret, sagde Cecilia Malmström.

Netop den ånd er noget af det, som EU-Kommissionen og også Europa-Parlamentet vil have klarhed over. EU-Kommissionen ønsker retningslinjer for, hvornår og hvordan EU-lande kan reagere, når de finder, at den fri bevægelighed over grænser skaber problemer. Det ventes, at Kommissionen kommer med udspil i september, og at EU-landenes indenrigs- og justitsministre herefter tager Schengen og den fri bevægelighed op. På det tidspunkt kommer også Bulgariens og Rumæniens eventuelle indtræden i samarbejdet på bordet.

Europa-Parlamentet vil inkluderes og truer med retssager

Ministrene var i maj enige om, at EU måtte tage spørgsmålet op, men der var klar uenighed om, hvor stor en rolle EU-Kommissionen kan spille i overvågningen og kontrollen med samarbejdet og landenes muligheder for selv at bedømme situationen og skærpe overvågning af grænserne.

Cecilia Malmström sagde i går, at der må være større tillid mellem borgerne og medlemsstaterne. Reglerne for Schengen-samarbejdet må omsættes, så de bygger på solidaritet og tillid og ånden i samarbejdet, mente den svenske EU-kommissær.

Netop ånden i hele Schengen-samarbejdet optager Europa-Parlamentet, der kræver, at det kommer med i arbejdet, når samarbejdet bliver taget op og konkretiseres. I en betænkning, som Parlamentet vedtog i juli, hedder det, at Parlamentet er bekymret over udviklingen i samarbejdet og ” beklager dybt en række medlemsstaters forsøg på at genindføre grænsekontrol, hvilket er en klar trussel mod selve ånden i Schengenreglerne.”

Parlamentet finder, at betingelserne for at indføre en skærpet grænsekontrol allerede er beskrevet og også, hvis der opstår ekstraordinære situationer med for eksempel øget tilstrømning ved EU’s ydre grænser. Af flere artikler fremgår det således, at samarbejdet, som det hedder i betænkningen ” kun giver mulighed for at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.”

Parlamentet kommer ikke nærmere ind på, hvad der forstås ved den offentlige orden eller indre sikkerhed, men opfordrer Kommissionen til at forelægge et initiativ, der har til formål præcist at fastlægge, hvordan disse artikler må anvendes af medlemsstaterne. I det videre arbejde kræver Parlamentet samtidig at blive inddraget og vil betragte det som brud på traktaten, hvis det ikke sker.

Det hedder, at Parlamentet ” understreger, at ethvert forsøg på at distancere sig fra artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som det korrekte retsgrundlag for enhver foranstaltning på dette område vil blive betragtet som en omgåelse af EU-traktaterne, og forbeholder sig ret til om nødvendigt at tage alle retsmidler i brug.”

Schengen en del af processen for integration i EU

Europa-Parlamentet finder, at den fri bevægelighed er en af grundpillerne i hele unionsborgerskabet. Det hedder, at den også er ”en af hjørnestenene i EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der værner om retten til at færdes og opholde sig frit på alle medlemsstaters område med de samme rettigheder og garantier, og den samme beskyttelse, herunder forbuddet mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.”

Parlamentet henviser til det særlige grænsekodeks for Schengen-samarbejdet og også EU’øs charter for grundlæggende rettigheder, så den fri bevægelighed i EU på specifikke betingelser kan ”udvides til også at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på en medlemsstats område.”

Netop Schengen-samarbejdet er efter Europa-Parlamentets opfattelse stærkt medvirkende til at øge integrationen i EU. Det hedder, at Parlamentet ” henviser til, at etableringen af Schengenområdet og integreringen af Schengenreglerne i EU's regelsæt er en af de største landvindinger i forbindelse med den europæiske integrationsproces, kendetegnet ved afskaffelse af personkontrollen ved de indre grænser og ved fri bevægelighed uden fortilfælde for en befolkning på over 400 millioner mennesker inden for et område på 4.312.099 km2.” pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.