Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.07.07 Anstændigt arbejde til alle

16. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Baggrund af Poul Smidt, Bruxelles
Den 1. december 2006 vedtog Ministerrådet et sæt konklusioner om Fremme af et anstændigt arbejde for alle. Konklusioner er politik, ikke bindende retsforskrifter.

Men her slutter debatten ikke. Europa-Parlamentet har også vedtaget en Beslutning om fremme af anstændigt arbejde for alle og agter at fortsætte debatten.

Betænkningen, der blev godkendt ved en afstemning i plenarforsamlingen 23. maj 2007, findes her.

Ministerrådets konklusioner kan findes her.

Europa-Parlamentet gør ikke livet nemt for sig selv eller de mennesker, der vil følge den væsentlige debat om anstændigt arbejde.

Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender har fået bistand af tre andre udvalg, så der foreligger fire udtalelser (samlet i betænkningen med link ovenfor). De er fra Beskæftigelsesudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Kvinders rettigheder og ligestilling samt fra Udvalget om International handel.

Beslutningsforslaget har op mod 100 operative forslag til, hvordan man kommer videre.

Hvis man skal udpege de vigtigste forslag og vurderinger i Parlamentsbetænkningen og sammenfatte dem i kort form, kunne det være sådan:

  • Krav til de multinationale virksomheder: Internationale arbejdsstandarder skal overholdes. Sker det ikke, skal det have betydning for virksomhedernes mulighed for at få EU-kontrakter, og de skal på en liste, så man ved, hvad de går og laver.
  • Når der er aftalemæssig mulighed for det, skal fællesskabet sigte på at ”straffe” de lande, der ikke overholder grundlæggende arbejdstagerrettigheder. EU skal søge en konsekvent overholdelse af aftalerne med de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har den særligt fordelagtige bistandsaftale.
  • Få alle medlemslande til hurtigt muligt at tilslutte sig de relevante ILO-konventioner om arbejdsstandarder og anstændigt arbejde og huske, at der er mulighed for sanktioner, når grundlæggende ILO-aftaler krænkes.
  • Få arbejdstagerrettigheder og det anstændige arbejde ind i frihandelssamarbejdet i WTO, indledningsvis ved at EU-Kommissionen foreslår, at der i WTO nedsættes en komité for handel og anstændigt arbejde efter samme model som komitéen for handel og miljø. Dertil et krav om at nye WTO-lande skal forpligte sig på arbejdstagerrettigheder.

Baggrund og historik

Anstændigt arbejde til alle er en flot overskrift. Den har været med i globaliseringsdebatten siden år 2000 og er central i det politiske arbejde, der går ud på at fremme en såkaldt retfærdig globalisering.

Topmøder i FN har brugt de store ord. FN’s internationale arbejdsorganisation ILO har haft temaet på dagsordenen for sine samlinger, og EU-landene forsøger nu at formulere den konkrete politik, som kan bruges til at nå de store mål for både en retfærdig globalisering og anstændigt arbejde til alle, (Decent work).


Centrale EU-papirer 

Ministerrådets konklusioner fra slutningen af 2006 er bygget på Kommissionens Meddelelse KOM (2006) 249 "Fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden"  fra maj 2006.

I Kommissionens Meddelelse forsøger man at konkretisere, hvad der kan gøres i forbindelse med udvidelsen, naboskabspolitikken, de bilaterale, regionale og multilaterale relationer såvel som udenrigshandelen. I meddelelsen fremhæves især betydningen af virksomhedernes sociale ansvar i den sammenhæng.

Beskæftigelsesministrenes konklusioner fastslår blandt andet, at ”Det internationale samfund er forpligtet til at fremme anstændigt arbejde for alle, således som det er fastlagt i resultatet fra De Forenede Nationers verdenstopmøde i 2005 og i ministererklæringen fra De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd i 2006.”

Ministerrådets konklusioner henviser til de gange, EU-topmøderne har beskæftiget sig med retfærdig globalisering og anstændigt arbejde til alle, og fremhæver også de forskellige erklæringer, hvor EU på den ene eller anden måde har støttet arbejdstagerrettigheder. Og som en vigtig del af erklæringen henvises til, at indsatsen for anstændigt arbejder hviler på EU's værdier og principper – og at indsatsen er nødvendig for at styrke globaliseringens sociale dimension.

Konklusionerne fra Rådet findes i helhed i referatet fra beskæftigelsesministres møde 30.november/1.december 2006, se især side 23.

Europæiske værdier og globaliseringen

EU-kommissionen og medlemslandene har gjort sig store anstrengelser for at formulere en politik til at imødegå globaliseringens værste skævheder. Arbejdet med den såkaldte retfærdige globalisering er på mange måder et forsøg på at fjerne befolkningernes frygt for den arbejdsløshed, som globaliseringen kan skabe.

Selv om man ikke har svaret, er der gjort flere forsøg på at formulere en politik, og et centralt papir i denne forbindelse er Kommissionens Meddelelse fra oktober 2005 om de Europæiske værdier i en globaliseret verden (KOM (2005) 525).

Denne meddelelse kommer langt omkring. Til tider kan den læses som ”alt godt fra havet” og et forsøg på at bruge alt, hvad man kan komme i tanke om for at fjerne globaliseringsfrygten. Men den kan også læses som en understregning af, at Europa går ind i globaliseringskapløbet med et andet sæt af værdier end det amerikanske, selv om EU-landene på væsentlige områder er bagefter USA. Kort gengivet er det særlige ved Europa i denne forbindelse:

  • De nationale økonomiske og sociale politikker bygger på fælles værdier som solidaritet og samhørighed, lige muligheder og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Kort sagt: En social markedsøkonomi.
  • De europæiske borgere forventer mere af staten end borgerne i Asien og Amerika, og den offentlige sektor spiller normalt en stor rolle og medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i leveringen af offentlige ydelser af høj kvalitet.
  • De nationale systemer styrkes af en stærk “europæisk dimension” med det indre markeds dynamik, den sociale dagsorden og den samhørighed, som understøttes af strukturfondenes penge. 
  • For det fjerde er der en stærk tradition for social dialog og partnerskab mellem regeringer, industri og fagforeninger. På europæisk plan er det blevet afspejlet i EU-traktaterne og for eksempel det tilbagevendende sociale trepartstopmøde.  
  • Den europæiske fagbevægelse EFS har fremhævet ærligt arbejde som et af de vigtige politiske temaer og havde det som hovedpunkt i oplæg på World Social Forum Nairobi i januar.
  • EFS-generalsekretær John Monks har tidligere fremhævet de fire temaer, som FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO lagde vægt på i år 2000. Det er netop at skabe job, garantere rettigheden til et arbejde, social beskyttelse og fremme dialog og undgå konflikter.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.