Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.01.10 Spansk EU-formandskab vil skabe rammer for økonomisk union

22. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Peder Munch Hansen

Det spanske EU-formandskab vil bruge de kommende seks måneder til at udstikke en retning for det europæiske samarbejde i de kommende mange år. På et møde i Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg, EØSU, i Bruxelles forklarede den spanske Europaminister, socialisten Diego López Garrido, at formandskabet samarbejder tæt med de to kommende formandskaber og er enige om vejen mod et tættere samarbejde i EU. Det gælder ikke mindst i de økonomiske spørgsmål, hvor målet er en økonomisk union, så der ikke blot er en monetær union i EU.

Diego López Garrido henviste flere gange til den spanske premierminister Zapateros oplæg i Europa-Parlamentet dagen forinden. Men Europa-ministeren var mere konkret, da han forklarede, hvordan det spanske formandskab vil benytte den ny Lissabon-traktat til at lægge rammer for et tættere samarbejde.

Traktaten gav formandskabet mulighed for at satse på tre politiske områder, der havde høj prioritet for det den spanske regering. Den åbnede for en tættere koordinering af den økonomiske politik, beskæftigelsespolitikken og social- og arbejdsmarkedspolitikken.

- Det, vi starter op, bliver en ny, fælles kultur, sagde Diego López Garrido.

De første konkrete tegn på, hvordan formandskabet vil arbejde med traktaten, kommer allerede i de næste uger, når et udspil til det europæiske samarbejde frem til 2020 bliver diskuteret. Det sker første gang på et uformelt topmøde om tre uger. Den særlige plan, EU 2020, får ifølge Diego López Garrido netop fokus på økonomien, beskæftigelsen og social- og arbejdsmarkedspolitikken. Og stats- og regeringslederne får gennem Det Europæiske Råd, DER, en hovedrolle og ikke EU-kommissionen.

- Det bliver DER, der lægger de store linjer. Det bliver EU-kommissionen, der ser, om de bliver fulgt, sagde Diego López Garrido.


Egentlig økonomisk og monetær union

Den spanske Europaminister beklagede, at EU kun havde en halv økonomisk og monetær union. Landene havde fået et valutasamarbejde. Men det økonomiske haltede. Og der var ingen bindende samarbejde, men højest tale om en vis konvergens, og det dårligt nok på det økonomiske område. Dermed havde man kun en halv ØMU.

- Vi skal have begge dele med i unionen, mente Diego López Garrido.

Han fandt, at Lissabon-traktaten kan bruges til at få styrket den økonomiske union, så hele det økonomiske samarbejde også fik en klarere placering i vækst- og stabilitetspagten. På det område ville det spanske EU-formandskab benytte EU 2020 til at lægge retningen.

- Vi må forsøge at koordinere det økonomiske system og fastsætte mål, der skal nås, sagde ministeren.

Det tættere samarbejde var nødvendigt for, at EU-landene kom ud af den økonomiske krise. Det kunne også sikre, at krisen ikke gentog sig.

Derfor lægger det spanske EU-formandskab vægt på, at et system med tilsyn af de finansielle markeder kommer til at fungere. Der skal være stabilitet også i det makroøkonomiske system. Og derfor må der også være kontrol med udviklingen på det brede, økonomiske niveau.

- Vi må ikke igen se en kædereaktion i en krises udvikling igen, sagde Diego López Garrido.


Støtte til virksomheder

Den spanske Europaminister fandt, at hjælpen fra strukturfondene måtte bredere ud, så virksomheder fik direkte gavn af dem. I de kommende år bliver flere industrier og sektorer lagt om. De har behov for hjælp.

Spanien gennemlever en byggekrise, der betyder, at i tusindvis af arbejdsløse byggearbejdere aldrig kommer tilbage til deres tidligere arbejde. De skal omskoles til noget andet.

- De skal have uddannelse, og der må EU hjælpe. Vi må se på hele den europæiske socialfond, sagde Diego López Garrido og kom dermed ind på spørgsmålet om størrelsen af de forskellige fonde, hvor der er flere og flere i EU, der ønsker, at Socialfonden bliver styrket netop for at skærpe indsatsen for at få folk i arbejde og også fastholde folk i beskæftigelse ved at forbedre deres kvalifikationer.

Diego López Garrido understregede, at den aktive arbejdsmarkedspolitik skulle styrkes, og at uddannelse her var en afgørende del. Men man skulle også se på, hvordan andre politiske områder påvirkede beskæftigelsen og dermed også den sociale udvikling.

Året for bekæmpelse af fattigdom er skudt i gang, og øget beskæftigelse var efter Garridos opfattelse den bedste måde at bekæmpe fattigdommen på.

- Vækst og beskæftigelse er den bedste socialpolitik.


Øget social dialog

De kommende tre formandskaber arbejder også på en ny social agenda, der løber frem til 2014. Diego López Garrido ønskede, at parterne kom med i arbejdet og lagde op til, at den sociale dialog blev styrket, og at der også andre end arbejdsmarkedets parter blev inddraget. Han håbede, at der blev vedtaget en social pagt for det 21. århundrede, hvor de forskellige dele af arbejdsmarkeds- og socialpolitikken kom med såsom ligestillingen, ligelønnen og forholdet mellem familie- og arbejdsliv.

Han tog den sociale dumping op og mente, at der i dag var problemer i samarbejdet. Direktivet om udstationering gav problemer, fordi der var forskellige fortolkninger af det, som også den tidligere EF-domstol havde understreget i domme.

- Vi skal se på det og på tjenesteydelser. Vi skal undgå en social dumping. Vi skal beskytte dem, der har størst problemer, sagde Europaministeren.

Han var dog ikke imod, at folk tog arbejde i andre lande. Tværtimod betød udviklingen i befolkningens sammensætning, at der på længere sigt blev brug for arbejdskraft også uden for EU. Det var efter ministerens opfattelse vigtigt, at der blev ordnede forhold på det område, så folk fra tredjelande kunne arbejde i EU.

- Vi kommer til at mangle arbejdskraft, sagde Diego López Garrido.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.