Arbejdsmarkedet

19. Dec. 2006 | By testmanden

Her reguleres EU’s arbejdsmarkedspolitik


Der er mange deltagere i udformningen af den europæiske social-og arbejdsmarkedspolitik. På denne fakta-side forsøger vi at indkredse aktørerne, deres roller og beslutningsprocesserne.

Der er et forberedende arbejde i Danmark, som også arbejdsmarkedets parter deltager i. Det foregår i de såkaldte specialudvalg, som er med til at rådgive regeringen om lovgivning under forberedelse. 

Og det foregår i Folketingets Europa-Udvalg, der giver den enkelte danske minister mandat forud for forhandlingerne i Ministerrådet.  

Det er som regel Kommissionen, der spiller ud. Men forud er gået møder i en række arbejdsgrupper, som Kommissionen har nedsat med nationale eksperter.  

Det karakteristiske for arbejdsgrupperne i Kommissionens regi er, at deltagerne ikke repræsenterer andre end sig selv. Først når vi når frem til Ministerrådets arbejde er deltagerne nationale repræsentanter, diplomater eller folk fra det enkelte fagministerium. 

Vi forventer senere at kunne uddybe med specialudvalgsdeltagere, med arbejdsgruppernes eventuelle danske medlemmer og med en oversigt over de interessegrupper, der søger at påvirke arbejdsmarkedspolitikken på alle niveauer. 

Foreløbig kommer her gennemgangen af hovedaktørerne og de opgaver, der søges løst i Kommissionen, Ministerrådet, EU-Parlamentet, EF-domstolen samt det rådgivende organ, Det Økonomiske og Sociale Udvalg. 

Der kan også være en ide i at se på, hvad der foregår i de særlige EU-institutter, der beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø., herunder arbejdspladsernes sundhed og sikkerhed. 

Arbejdsmarkedets parter har på europæisk plan en særlig rolle, fordi de direkte kan indgå aftaler, der bliver en del af EU-lovgivningen. Om denne rolle, der indgår i en særlig social dialog, er der et særligt afsnit nedenfor.