Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny køre-hviletid i hele EU

17. Apr. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Nye køre-hviletidsbestemmelser i EU forbedrer ikke kun forholdene for chauffører, men gør også vejene sikre at færdes på. Årligt koster trafikulykker omkring 40.000 europæere livet. Lastvogne er involveret i et stort antal af ulykkerne.

De nye køre-hviletidsbestemmelser, der nu er trådt i kraft, siger blandt andet, at chauffører kun må køre op til 56 timer om ugen. Tidligere kunne chaufførerne sidde op til 74 timer bag rattet på en arbejdsuge. Kontrollen med, at chaufførerne overholder de nye bestemmelser skærpes, og det bliver lettere at straffe vognmænd for overtrædelser.

EU har som mål at halvere antallet af ulykker inden år 2010. Ulykkerne er i dag den hyppigste dødsårsag for folk under 50 år, og det skal der gøres noget ved.

- Der sker desværre alt for mange ulykker på de europæiske motorveje, fordi chaufførerne har siddet for mange timer bag rattet og mister koncentrationen. Forhåbentlig kan de nye bestemmelser være med til at ændre statistikken, siger Socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet Dan Jørgensen, der er medlem af parlamentets transportudvalg og arbejdede for at stramme de hidtidige 20 år gamle regler op.

EU-kommissær Jacques Barrot siger, at alle parter vinder med de nye regler. Chaufførerne får bedre arbejdsforhold, vognmandsfirmaerne kommer til at konkurrere på mere lige vilkår og trafiksikkerheden bliver bedre. Dan Jørgensen er enig.

- Der kører alt for mange tunge køretøjer på tværs af grænserne i Europa, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi har gode, fælles regler, der sikrer trafiksikkerheden og chaufførernes arbejdsvilkår, siger Dan Jørgensen.

 

***

 

Uddrag af de nye bestemmelser:

Artikel 6

1. Den daglige køretid må ikke overstige ni timer. Dog må den daglige køretid højst to gange i løbet af en uge sættes op til højst ti timer.

2. Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer og må ikke resultere i, at den maksimale ugentlige arbejdstid, der er fastsat i direktiv 2002/15/EF, overskrides.

3. Summen af køretiderne i to på hinanden følgende uger må ikke overstige 90 timer.

4. Den daglige og den ugentlige køretid omfatter al køretid på Fællesskabets eller et tredjelands område.

5. En fører registrerer den tid, der er omhandlet i artikel 4, litra e), samt den tid, han bruger på kørsel i erhvervsmæssigt øjemed, og som ikke falder ind under anvendelsesområdet for denne forordning, som "andet arbejde" og registrerer alle "rådighedsperioder" som defineret i artikel 15, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 3821/85 siden sin sidste daglige eller ugentlige hviletid. Registreringen sker enten manuelt på et diagramark eller en udskrift eller ved anvendelse af faciliteter til manuel registrering i kontrolapparatet.


Artikel 7

Efter en kørselsperiode på fire og en halv time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid.
Denne pause kan erstattes af en pause af mindst 15 minutters varighed, fulgt af en pause af mindst 30 minutters varighed fordelt over kørselsperioden, på en sådan måde, at første stykke overholdes.

Artikel 8

1. Føreren skal have daglige og ugentlige hviletider.

2. Inden for hver periode på 24 timer efter afslutningen af den foregående daglige eller ugentlige hviletid skal føreren have holdt en ny daglig hviletid.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.