Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.07.07 EU-Parlamentet kræver en vis fasthed omkring udstationering

12. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-parlamentet godkendte onsdag den 11. juli en betænking, der anbefaler Kommissionen at være mindre firkantet i fortolkningen af udstationeringsreglerne.

Kommissionen har fornylig udsendt en meddelelse, som omgående blev kritiseret af EFS-generalsekretærren John Monks. Han sagde om Kommissionens meddelelse, at den fortolker EF-domstolens afgørelser om udstationering så snævert, at det bliver vanskeligt for medlemsstaterne at sikre sig at udstationerede ikke dumper løn- og arbejdsforhold. Kritikken findes her.

Det er de samme linjer, der nu ligger i betænkningen fra EU-parlamentet.

 

Europa-Parlamentets kritik

"Kommissionen gåri sine retningslinjer og retlige fortolkning i nogle tilfælde endnu længere end EF-Domstolens retspraksis" fremhæver EU-parlamentet i betækningen om udstationering af arbejdstagere.

EP'erne beder Kommissionen om at respektere, at nogle medlemsstater kræver, at de udstationerede arbejdere har en repræsentant i deres land.

"Kommissionen kritiserer kun de medlemsstater, som har kontrolmekanismer til at garantere den korrekte implementering af Udstationeringsdirektivet," mener den svenske socialdemokrat Jan Andersson, som er formand for Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Dn 13. juni skrev Kommissionen i sin meddelelse om 'udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser", at kravet om at have en repræsentant fast i modtagerlandet og forpligtelsen til at opbevare visse sociale dokumenter på arbejdspladsen, var i modstrid med EU-lovgivningen, når disse oplysninger kan opnås i gennem myndighederne i oprindelseslandet.

Parlamentet beder alligevel Kommissionen om at acceptere denne praksis, fordi tilstedeværelsen af en retlig repræsentant vil gøre det muligt for medlemsstaterne at implementere og kontrollere udstationeringsdirektivet ordentligt. MEP'erne understreger, at denne repræsentant kan være en hvilken som helst person, som har et klart mandat fra arbejdspladsen - herunder også en arbejdstager.

Den gældende retspraksis anerkender værtsmedlemslandenes ret til at kræve bestemte dokumenter for at kontrollere, om ansættelsesvilkårene i udstationeringsdirektivet overholdes.

Kontrollen og ikke mindst pligten til at opbevare dokumenter i værtslandet er et vigtigt middel til at sikre beskyttelse af de udstationeredes rettigheder, mener MEP'erne, der dog mener, at disse foranstaltninger skal være "strengt proportionale" og ikke udgøre hindringer for den frie bevægelighed.

Endelig mener Parlamentet, at samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemslandene indtil nu har været utilstrækkelig, og beder Kommissionen om at være mere præcis i sine retningslinker til medlemslandene om de kontrolforanstaltninger, der må bruges inden for rammerne af direktivet.

Venstres medlem af EU-parlamentet Anne E. Jensen sagde som ordfører for den liberale gruppe:

"Desværre må vi jo erkende, at i et udvidet EU med store indkomstforskelle er der meget usikkerhed og utryghed knyttet til dette tema. Det er frygten for, at medarbejdere udstationeret i et andet medlemsland arbejder under ringere sociale vilkår end de normale i værtslandet og på den måde skaber en trussel mod den sociale tryghed. Og på den anden side ser vi stadig mange bureaukratiske hindringer for den frie udveksling af tjenester i EU. Det hæmmer konkurrencen og giver dårligere service til borgerne. Og det er jo netop den balance, udstationeringsdirektivet skal sikre. At der er fri mulighed for at levere service på tværs af grænser, og at det sker under overholdelse af arbejdsmarkedsbeskyttelsen i værtslandet," sagde hun.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.