Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EF-domstolen: Tvungen tilbagetrækningsalder kan både være lovlig og ulovlig

16. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Poul Smidt

Diskussionen om tvungen tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet fik nye vitaminer, da EF-domstolen tirsdag den 16. oktober afsagde dom i en spansk sag. I den konkrete sag var det ikke EU-stridig aldersdiskrimination, at en 65-årig spansk funktionær blev sendt ud af arbejdsmarkedet, fordi det stod i en overenskomst, at han skulle gå i den alder.

Konkret lægger EF-domstolen vægt på, at Felix Palacio havde 100 procents pension sparet op, da han nåede til de 65.

Men hovedsynspunktet i dommen er, at aldersgrænserne skal være både nødvendige og stå i rimeligt forhold til situationen på arbejdsmarkedet og den enkelte person.

EF-domstolen siger det på denne måde: Man kan godt fastholde en overenskomstmæssig tilbagrtrækningsalder, hvis

  1. den pågældende foranstaltning, uanset at den er baseret på alder, er objektivt og rimeligt begrundet inden for rammerne af national ret i et legitimt formål vedrørende beskæftigelsespolitik og arbejdsmarked, og 
  2. de midler, der er iværksat med henblik på at nå dette almene formål, ikke forekommer uhensigtsmæssige og unødvendige.

Dommens konklusion:

Forbuddet mod enhver forskelsbehandling på grund af alder, som iværksat ved Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for nationale forskrifter som de i hovedsagen omhandlede, hvorefter bestemmelser om tvungen pensionering i kollektive overenskomster anses for gyldige, selv om de eneste betingelser for bestemmelsernes anvendelse er, at arbejdstageren har nået den aldersgrænse for at kunne gå på pension, der i national lovgivning er fastsat til 65 år, og opfylder de øvrige kriterier om social sikring for at opnå ret til en arbejdsophørspension, baseret på bidragsbetaling, hvis

  • den pågældende foranstaltning, uanset at den er baseret på alder, er objektivt og rimeligt begrundet inden for rammerne af national ret i et legitimt formål vedrørende beskæftigelsespolitik og arbejdsmarked, og 
  • de midler, der er iværksat med henblik på at nå dette almene formål, ikke forekommer uhensigtsmæssige og unødvendige.

De 27 EU-lande har altså stadig det sidste ord om aldersgrænser, men ikke om forskelsbehandling.


Aldersgrænser? Nej tak, sagde den 65-årige spanske planlægningschef Felix Palacios og bragte den spanske lovgivning til EF-domstolen i Luxembourg. Nu har han fået at vide, at Spanien kan gøre, som landet gjorde. Det spiller som nævnt en rolle ved EF-domstolens afgørelse, at på tidspunktet for den tvungne tilbagtrækning havde Felix Palaccio opnået 100 procents pensionsopsparing.

Sagen var så principiel at både EU-kommissionen og fire lande afgav indlæg, og sagen blev afgjort i et såkaldt Grand Chambre med et stort antal dommere.Baggrund

Torsdag den 15. februar 2007 anbefalede EF-domstolens generaladvokat en godkendelse af faste aldersgrænser. Faktisk siger generaladvokat Jan Mazák, at fyring på grund af alder er en ting, fyring på grund af aldersgrænser noget andet. Rammer den ansatte mod aldersgrænsen i lov eller overenskomst er det egentlig ikke en fyring, men et forud aftalt ophør af ansættelsesforholdet.

Med andre ord kan domstolen lægge nogle generelle linjer af betydning for de ældre på arbejdsmarkedet, sådan som det skete i domstolens dom den 22.november 2005. Den fastslår, at princippet om ikke-diskrimination på grund af alder må betragtes som et generelt princip i fællesskabslovgivningen. Se dommen. Her gennemføres en grundig diskussion om behandlingen af ældre på arbejdsmarkedet og om hvad der er og hvad der ikke er forskelsbehandling.

Dommen i 2005 og i den aktuelle spanske dom drejer det sig om forståelsen og rækkevidden af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Klik her og find Rådets direktiv.

Der er gode argumenter for, at medlemslandene ved vedtagelsen af direktivet tog forbehold for dets gyldighed i forhold til faste aldersgrænser, som de bl.a. findes i mange overenskomster. På den anden side vidste medlemslandene også, at der er knyttet store økonomiske interesser til fortolkningen af netop forbudet mod aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Generaladvokatens præcise beskrivelse af problemstillingen kan sammenfattes nogenlunde sådan: Formålet med direktivet er at undgå forskelsbehandling, ikke at afskaffe regler om en tilbagetrækningsalder, der er knyttet til den socialpolitik, som er medlemslandenes ansvar.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.