Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Kollektive overenskomster kan dække uorganiserede

18. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen fastslog i dag, at lønmodtagere, der er uorganiserede, godt kan være dækket af en overenskomst. Dommen godkender dermed den praksis, der i årevis har været i Danmark om, at de kollektive overenskomster dækker såvel organiserede som uorganiserede.

Afgørelsen er dermed en sejr for det danske overenskomstsystem, som en kontanthjælpsmodtager, Ruben Andersen, satte på prøve. Han var i jobtræning og havde i en kort periode fem forskellige stillinger under Skælskør kommune. Kommunen havde imidlertid ikke fortalt ham, hvilken overenskomst han var dækket af.

Ruben Andersen klagede derfor over, at kommunen ikke fulgte loven om ansættelsesbeviser og mente, at han var berettiget til en godtgørelse. Kommunen gav ham ret i, at han skulle have ansættelsesbeviser, og det fik hen. Men kommunen ville ikke ud med et beløb for fejlen.

I stedet holdt kommunen sig til overenskomsten mellem KL og lønmodtagernes KTO, der fastslår, at kommunerne har en 15 dages frist til at få orden i sagerne, efter at en ansat har klaget.

Ruben Andersen var ikke tilfreds, men Østre Landsret gav KL medhold. Sagen gik videre til Højesteret, der var i tvivl og stillede spørgsmål til EF-domstolen for at få afklaret, om en kollektiv overenskomst, der gennemfører et direktiv, også kan gælde for dem, der ikke er medlem af organisationer, som har underskrevet den kollektive overenskomst.

Højesteret ønskede også at få afklaret, hvad der lå i begreberne ”midlertidig arbejdskontrakt” og ”midlertidigt ansættelsesforhold”, idet Ruben Andersen ikke var i faste stillinger.

I første omgang gav generaladvokaten ved EF-domstolen KL ret, men den afgørelse var ikke bindende. Med EF-domstolens afgørelse står det til gengæld klart, at ”medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte de nødvendige bestemmelser til direktivets gennemførelse”. Domstolen siger dog samtidig, at medlemsstaterne skal sikre, at lønmodtagerne ikke dermed mister deres rettigheder.

Domstolen går videre og siger, at medlemsstaterne frit kan overlade det til arbejdsmarkedets parter at gennemføre de socialpolitiske mål, som et direktiv opstiller. Igen hedder det, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle arbejdstagere nyder godt af beskyttelse. Men heraf følger, at det konkrete direktiv ”ikke i sig selv er til hinder for nationale retsforskrifter, der bestemmer, at en arbejdstager, som ikke er medlem af en organisation, som er deltager i en kollektiv overenskomst, der gennemfører dette direktivs bestemmelser, ikke alene af denne grund er afskåret fra, i medfør af denne kollektive overenskomst, at nyde hele den beskyttelse, som er foreskrevet ved direktivet.”

En lønmodtager, der ikke er medlem af en organisation, der har underskrevet en overenskomst, kan dermed være omfattet af overenskomsten, hvis han eller hun arbejder på området.

Skælskør kommune havde i første omgang ikke givet Ruben Andersen et ansættelsesbevis, fordi det blot var korte ansættelser. Hvad, der ligger i det begreb, stod imidlertid uklart.

EU-domstolen slår fast, at den ikke blander sig i definitionerne af ”en midlertidig arbejdskontrakt eller et midlertidigt ansættelsesforhold”. Hvis et medlemslands love og regler ikke fastsætter det, så er det op til de nationale domstole at afgøre stridigheder om det ud fra de konkrete til fælde, forhold i de forskellige sektorer og de forskellige former for beskæftigelse. EF-domstolen konkluderer dog, at der skal være en ordentlig beskyttelse af lønmodtagerne, så de får de rettigheder, de har.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.