Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Udlandsarbejdere skal kende sociale rettigheder

31. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hvad kan du få, og hvordan kan du få refunderet social- og sundhedsudgifter, når du rejser ud? Svaret er af afgørende betydning, hvis man skal søge arbejde i udlandet, og det svar lover EU-landenes socialministre nu, at de snart kan give.

Det er en teknisk meget kompliceret øvelse, de 27 EU-landes socialministre har kastet sig ud i.

En mellemstation var beskæftigelses- og socialministrenes møde i Bruxelles den 30. maj 2007, men det vil tage adskillige måneder, inden man bliver færdig. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) understregede efter ministrenes møde, at social- og sundhedsudgifterne stadig er det enkelte lands sag, men det er vigtigt, at man kan give folk ordentlig informationer, når de rejser ud.

Hele øvelsen ender i en forordning. Den træder først i kraft, når hele området er forhandlet frem til enighed, og beslutningen blandt medlemslandene er truffet i enstemmighed.

Inden da skal der foreligge en udtalelse fra Europa-Parlamentet, hvis holdning foreløbig ikke er kendt. Men det er primært medlemsstaternes arbejde med det administrative bøvl, der er kernen.

Det er fortsat medlemslandenes kompetence at fastlægge, organisere og finansiere de nationale sociale sikringsordninger. Men der skal skabes overblik, og der skal indføres digitale systemer, der klarer refusionen mellem medlemslandene. Kort sagt er formålet, at det i fremtiden bliver de kompetente myndigheder og ikke borgerne/arbejdstageren, der skal belastes i forhold til forskellige administrative procedurer.
 

OVERBLIK

Det er ikke kun de socialt sikrede, der skal have bedre overblik. Det samme gælder sikringsinstitutionerne og medlemslandenes myndigheder. Og i kort form indeholder forslaget følgende:

 

  • Under ophold i udlandet skal folk – både arbejdstagere, uddannelsessøgende, pensionister - være registreret sådan, at de har en dokumentation for, at de har ret til medicinsk nødvendig sygehjælp i bopælslandet for hjemlandets regning.
  • Der fastlægges procedurer for en refundering i hjemlandet, hvis den sikrede alligevel selv har betalt.
  • Hvis en person har et vedvarende plejebehov, der løses i opholdslandet, mens hjemlandet betaler en eller anden form for social ydelse, skal der skabes sikkerhed for, at den sikrede får hele sin sociale ydelse, men ikke får dobbeltdækning.

I Danmark vil forslaget ikke kræve lovændringer, men ændringer i en række bekendtgørelser og cirkulærer på Socialministeriets område.

 

BAGGRUND

Reglerne om koordinering af de enkelte medlemsstaters sociale sikringsordninger indgår som led i den frie bevægelighed for personer.

A rtikel 89 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bestemmer, at de nærmere regler for forordningens gennemførelse skal ske i en særskilt forordning. Koordineringen sikres for tiden af forordning 1408/71 og gennemførelsesforordningen 574/72. Forordning 883/2004 skal erstatte forordning 1408/71.

De nye koordineringsbestemmelser i forordning 883/2004 kan imidlertid først finde anvendelse, når den tilsvarende gennemførelsesforordning er blevet vedtaget til afløsning af forordning 574/72.

Det var kun forslagets afsnit III, kapitel I og afsnit IV, kapitel 1, der blev forelagt Socialministrenes  rådsmøde i maj 2007. De efterfølgende afsnit vil blivebehandlet i de kommende måneder, hvorefter forslaget skal forelægges i sin helhed.

Først, når der er opnået politisk tilslutning til alle forslagets afsnit, vil det samlede forslag kunne fremlægges til politisk vedtagelse.

Det betyder, at man har muligheder for at melde til eller fra frem til tidspunktet for den endelige vedtagelse.  

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.