Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EF-domstolen sætter fri bevægelighed over skatteregler

17. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen gav torsdag en hollandsk skatteborger fradragsret i Holland for underskuddet i sit belgiske hus, hvor han boede, mens han arbejdede i Holland.

Skatteborgeren boede i grænseområdet, hvor der er mange vandrende arbejdstagere og pendlere.

Holland havde en fradragsret for huse i Holland, men sagde nej til fradraget for det belgiske hus.

EF-domstolen er ikke i tvivl, selv om bl.a. også den svenske regering mødte op og talte for medlemsstaternes skattekompetence. Den har de, men den må underordnes reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed, finder EF-domstolen.

Regler i traktatens artikel 39 forhindrer, at skattemyndighederne i en medlemsstat gør forskel på borgere, der som i dette tilfælde har et hus i det land, hvor han arbejder, og borgere, der bor og arbejder i hjemlandet.

Dommen følger den faste retspraksis om den frie bevægelighed, som kort sammenfattet går ud på, at medlemslandene ikke på nogen områder må have regler, der er demotiverende for den frie bevægelighed, selv om det eventuelt er på områder, hvor det er landene og ikke EU, der har lovgivningskompetensen.

I den konkrete sag hedder det:
Artikel 39 EF er derfor til hinder for, at skattemyndighederne i en medlemsstat i situationen for en ikke-hjemmehørende skattepligtig som R.H.H. Renneberg, der oppebærer hele eller næsten hele sin skattepligtige indkomst i denne medlemsstat, afslår at tage hensyn til negative indtægter vedrørende fast ejendom beliggende i en anden medlemsstat.

På denne baggrund skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 39 EF skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den, der er tvist om i hovedsagen, hvorefter en fællesskabsborger, der ikke er hjemmehørende i den medlemsstat, i hvilken han oppebærer indtægter, der udgør hele eller næsten hele hans skattepligtige indkomst, ikke ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for disse indtægter i denne medlemsstat kan gøre negative indtægter vedrørende en af ham ejet beboelsesejendom, der er beliggende i en anden medlemsstat, gældende, hvorimod en person, der er hjemmehørende i den førstnævnte medlemsstat, kan gøre sådanne negative indtægter gældende ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for sine indtægter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.