Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-Parlament: Børnearbejdere skal have erstatning for misbrug

17. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parlamentet vedtog i dag med 630 stemmer for, 26 imod og 62 hverken/eller en betænkning om børns rettigheder. I betænkningen foreslås at ofre for børnearbejde uden for EU skal have mulighed for at søge erstatning overfor europæiske virksomheder.

Der er tale om et forsøg på at styrke forbuddet mod børnearbejde og det skal ske ved at indføre en mekanisme, der skal gøre det muligt for de børn, der udsættes for børnearbejde, at få erstatning fra de europæiske virksomheder ved de nationale domstole i medlemslandene.

I EU-landene mener MEP'erne desuden, at de børn, der i lovens forstand er gamle nok til at arbejde, skal aflønnes efter princippet om lige løn for lige arbejde.

Flere penge til at sikre børnenes rettigheder

Betænkningen af Roberta Angelilli (UEN, IT), som blandt andet forholder sig til EU-Kommissionen med en strategi for at fremme børns rettigheder fra 2006, slår fast, at vold mod børn under ingen omstændigheder kan retfærdiggøres, og MEP'erne ønsker, at der skal oprettes en særlig budgetpost, som skal bruges til at gennemføre Kommissionens strategi på området.

MEP'erne meget tilfredse med, at beskyttelse af børns rettigheder er blevet skrevet ind i Lissabontraktaten som et af EU's mål. De bifalder også Kommissionens initiativ til en europæisk rådgivningslinje for børn, som starter med 116 i alle lande, og opfordrer alle medlemslande til at reklamere mere for initiativet.

Kritik af manglende børneombudsmænd

MEP'erne beklager, at ikke alle medlemslande har fulgt opfordringen fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om at udnævne en børneombudsmand, og opfordrer til, at de resterende lande gør det hurtigst muligt. Danmark er et af de lande, der ikke har en decideret post som børneombudsmand, men hvor blandt andet Børnerådet er med til at varetage børnenes interesser.

Børnene selv skal også være ordentlig informeret om deres rettigheder, og MEP'erne opfordrer Kommissionen til at udvikle en børnevenlig hjemmeside, der informerer om EU's arbejde med børnerettigheder.

Bekæmpelse af børnepornografi og vold på Internettet

Blandt medlemmernes mange forslag er et forslag om teknisk at begrænse udbredelsen af pædofilt indhold på Internettet. De støtter op om Kommissionens forslag om sammen med de største kreditkortselskaber at finde ud af, om det er muligt at forhindre online-betalinger på hjemmesider, der sælger børnepornografisk materiale.

MEP'erne ønsker også at stramme reglerne for overførsel af skadeligt billeder via Nettet eller mobiltelefoner og for salget af voldelige computerspil. Derudover opfordrer de medlemsstaterne til at indføre et informationssystem, der skal sikre, at personer, som er blevet dømt for sexmisbrug i et land, ikke kan få arbejde med børn i et andet land.

Asylbørn skal beskyttes

MEP'erne ønsker, at det i forhold til børn af flygtninge og asylansøgere skal sikres, at børnene kan nyde godt af deres rettigheder, uanset forældrenes retlige status. Det gælder blandt andet retten til undervisning, som er en af rettighederne i FN's børnekonvention. Et forslag om at forbyde tørklæder og hijab i skolerne blev forkastet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.