Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæiske fagforeninger kræver sikkerhed ved nanoteknologi

03. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europæisk Fagligt Samarbejde, EFS, har vedtaget en resolution, som kræver forsigtighedsprincippet anvendt i forbindelse med brug af nanoteknologi.

I en udtalelse fra forretningsudvalget i EFS siges det, at der er grundlæggende usikkerhed om nanoteknologi og nanomaterialer, som i stigende omfang bruges i den kemiske industri, i den farmaceutiske industri og i elektronikbranchen. Usikkerheden gælder både risikoen for mennesker og miljø, arbejdspladsens ansatte og forbrugere.

Eksekutivkomiteen fremhæver den arbejdsmiljøkatastrofe, som fulgte anvendelsen af asbest, uden at man kendte tilstrækkeligt til stoffets mulige farlighed. Det samme må ikke ske, fordi nanoteknologi og nanomaterialer bruges, uden at man har skabt den nødvendige klarhed.

Nanoteknologien rummer en verden af nye muligheder – men den rejser også en række sundhedsmæssige, miljømæssige og etiske spørgsmål, skriver forskningschef Jørgen Staunstrup i en ”basisartikel” om nanoteknologi. Han fremhæver, at ”erfaringer med andre nye teknologier viser, at det er for sent at igangsætte risikovurderinger, når teknologien skal til at tages i brug. Derfor mener Det Strategiske Forskningsråd, at en vurdering af accept og risiko bør integreres i forskningen.”

EU investerer i disse år store beløb i nanoteknologiske forsknings- og innovationsprogrammer.

I Danmark har Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation alle fokus på nanoteknologi.

I Danmark har SDU en særlig enhed, der forsker og informerer om nanoteknologi. Denne side har links til samtlige ”nano-sites” i Danmark og flere i den store verden.


Nano og sikkerhed på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, under Beskæftigelsesministeriet, har arbejdet en del med den manglende viden om sikkerheden ved nanoteknologien.

I en artikel fra april 2008 konstaterer NFA-professor Håkan Wallin, at vi stadig ved for lidt. Hele artiklen omtaler en sag med et produkt, der måtte trækkes tilbage fra markedet på grund af risici.

Allerede i forbindelse med vedtagelsen af EU’s kemikalielovgivning, REACH, fremhævede LO, at lovgivningen måske nok var god til at håndtere kendte stoffer og problemer. Men at fremtiden kunne bringe stoffer, som virker på helt andre måder med helt nye risici, eksempelvis i forbindelse med nanoteknologi. Derfor kunne der være behov for at supplere kemikaliepakken ved at sætte fokus på, hvad de små partikelstørrelser betyder for arbejdsmiljøet, sagde LO’s daværende sekretær på arbejdsmiljøområdet.

EFS-beslutningen fra juni 2008 opfordrer til, at man bruger principperne fra kemikalielovgningen til at begrænse brugen af nanoteknologi og materialer, indtil der er skabt tilstrækkelig sikkerhed for ufarlighed. Men undtagelsesgrænsen i Reach for brugen af under 1 ton af et materiale er uanvendelig, når det gælder nano-produkter som udmærker sig ved den mikroskopiske størrelse.

EU-kommissionen udsendte i februar 2008 en frivillig adfærdskodeks, der opfordrer nanoforskningen til at finde sikre, etiske og effektive rammer for arbejdet, så det er gennemskueligt for menigmand, hvad der foregår, og sådan, at man fastholder en bæredygtig udvikling både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Over hele verden forskes der i nanoteknologiens kommercielle muligheder bl.a. på områderne sundhed, energi, luftfart og teknologi. Amerikanske undersøgelser peger på, at mindre end tre procent af nano-forskningspengene går til forskning i de sikkerhedsmæssige aspekter. Europa bruger lidt flere penge end amerikanerne på området, men det er stadig kun nogle få procenter af de samlede forskningsmidler, der kigger på risici.

Vurderingen af forskningsmidlernes brug findes her på engelsk.

Det amerikanske arbejdsmiljøinstitut har produceret en pjece om nano og sikkerhed på arbejdspladsen. Den findes her på engelsk.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.