Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet presser Kommissionen på arbejdsmiljøet

13. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Med et meget stort flertal vedtog Europa-Parlamentet tirsdag en betænkning, der lægger pres på Kommissionen for at få en langt mere konkret og handlingsorienteret politik for et bedre arbejdsmiljø end den linje, som Kommissionen lagde i sin Meddelelse om Sundhed og Sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012.

Parlamentets såkaldte initiativbetænkning udarbejdet af den britiske socialdemokrat Glenis Willmott blev vedtaget med 598 stemmer for, 20 imod og 23 hverken/eller.

I betænkningen beklager Parlamentet, at Kommissionen ikke har sat mål for begrænsningen af arbejdsrelaterede sygdomme. Nye og kommende risikofaktorer skal identificeres, og brugen af asbest skal stoppes helt, mener MEP'erne, der også opfordrer til bedre beskyttelse af sundhedspersonalet.

Kommissionens meddelelse fra begyndelsen af 2007 lagde særlig vægt på arbejdsulykker og fastsatte et mål om at reducere arbejdsulykker med 25 procent i hele EU.

Glenis Willmott lægger imidlertid vægt på, at Kommissionens meddelelse ser alt for snævert på arbejdsmiljøet og for ensidigt tager arbejdsulykker op. Hendes rapport, der blev enstemmigt vedtaget i parlamentets beskæftigelsesudvalg den 18. december 2007, lægger op til en særlig indsats mod muskel- og knoglelidelser og kræftfremkaldende stoffer.

Disse to temaer har Kommissionen ganske vist også taget op og gennemført høringer om, men parlamentets arbejde kan forstås som et pres på Kommissionen for nu at fremkalde forslag på de to områder.

Arbejds- og socialministre fra de 27 EU-lande har allerede på et rådsmøde den 30. og 31. maj 2007 bekræftet deres vilje til at følge Kommissionens Meddelelse med nationale strategier, og en sådan er vedtaget i Danmark.

Kommissionens Meddelelse og debatten i Ministerrådet blev gennemgået i en omfattende artikel her på www.fagligt.eu i tilslutning til ministrenes arbejde på mødet den 30. og 31. maj 2007.

Se tidligere artikel om arbejdsmiljø-strategien 2007-2012 og især de danske aspekter af denne strategi.


Parlamentets vedtagelse


I betænkningen af Glenis WILLMOTT glæder Parlamentet sig over, at Kommissionen ønsker at reducere antallet af arbejdsulykker med 25 %, men MEP'erne beklager, at der ikke er fastsat mål for nedbringelse af erhvervssygdomme.

MEP'erne er også dybt bekymrede over den alt for høje ulykkesprocent blandt lavt kvalificeret ansatte med tidsbegrænsede ansættelser eller vikarer - som i nogle medlemslande er dobbelt så høj som for fastansatte. Det kan dog delvis skyldes, at disse former for ansættelser er meget benyttede i højrisikoerhverv som f.eks. byggebranchen, men MEP'erne understreger, at alle har ret til samme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Mere fokus på sundhedspersonalet Det er dog ikke kun i byggebranchen, der sker arbejdsulykker. I betænkningen kritiserer MEP'erne, at Kommissionen stadig - trods gentagne opfordringer fra Parlamentet - ikke har formået at sikre sundhedspersonalet en beskyttelse mod vira, der overføres gennem ulykker med kanyler. MEP'erne ønsker en ændring af direktivet for udsættelse for biologiske agenser under arbejdet og advarer om, at sundhedspersonalet er i fare for at blive smittet med 20 livstruende vira, herunder hiv/aids. Udvalget forventer, at Kommissionen kommer med passende ændringer til direktivet i god tid inden valgperiodens slutning i midten af 2009.

Nye farer skal identificeres Udvalget understreger også behovet for at identificere og overvåge nye risici og psykosociale risici i god tid. Ligeledes bliver medlemslandene opfordret til at udfase brugen af asbest.

Tilbage på arbejdet efter sygdom Endelig lægger betænkningen vægt på, at regeringerne skal sikre, at personer efter en arbejdsulykke eller sygdom kan komme tilbage til arbejdspladsen og jobbet - eventuelt efter uddannelse og omfordeling af opgaver.

Samtidig understreger rapporten behovet for en særlig indsats for sikkerheden for særligt udsatte grupper som folk på kontrakter, de unge og også vandrende arbejdskraft, hvor der sker flere arbejdsulykker end andre steder.

I spørgsmålet om visse grupper af sårbare arbejdstagere, hedder det, at de ofte er ansat i atypiske former for arbejde, f.eks. hjemmearbejde og på korttidskontrakter, eller de er udsat for en større risiko på grund af det uklare ansvar i forbindelse med outsourcing og underentrepriser.

De fleste af disse grupper ligger normalt i den lavere ende af indkomstskalaen og er udsat for en højere risiko på grund af manglende uddannelse og bevidsthed om deres rettigheder og de risici, der er forbundet med deres arbejde.

Parlamentsbetænkningen indeholder mange betragtninger og forslag, der kan bruges som inspiration i arbejdsmiljø-arbejdet, den er både detaljeret og omfattende.

Her skal yderligere kun citeres et enkelt uddrag mere om de hovedlinjer, Europa-Parlamentet gerne ser i det fremtidige arbejde for sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne:

a) minimumskrav til kvaliteten af forebyggende tjenester og arbejdstilsyn,

b) strengere sanktioner

c) bedre vurderinger af gennemførelse af lovgivning

d) udveksling af bedste praksis

e) styrkelse af forebyggelseskulturen og systemer for tidlig varsling, herunder udvidelse af samfundets adgang

til oplysninger om arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen

f) større inddragelse af de ansatte på arbejdspladsen

g) stimulering af arbejdsgiverne til at opfylde deres forpligtelser på arbejdsmiljøområdet

h) øget anvendelse af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter

i) noterer også det stigende antal atypiske ansættelseskontrakter, og understreger, at de heri indeholdte betingelser ikke må medføre risici for ansatte og kontrahenter

j) kræver foranstaltninger, der sikrer rettigheder for kvinder i atypiske job, såsom kvinder, der plejer syge personer i hjemmet.

Ole Christensen (S), der er medlem af Parlamentets udvalg for beskæftigelse, er tilfreds med, at Parlamentet lægger op til en strammere linje i den nye EU strategi.
- Arbejdsmiljø handler ikke kun om ulykker. Vi Socialdemokrater har kæmpet hårdt for at få ambitiøse mål for antallet af arbejdsbetingede lidelser. 300.000 EU-borgere får kroniske lidelser som følge af deres arbejde hvert år. Det tal skal vi have bragt ned.

- Røg, støj og møg er altså ikke blevet mindre farligt, end det var for 50 år siden, selvom vi i dag har en række andre problemer, der er forbundet med mere stillesiddende og mere videns-betonet arbejde.

- Særligt bygningsarbejderne har haft parlamentarikernes bevågenhed. Socialdemokraterne har kæmpet for skrappere regler i forhold til det kræftfremkaldende stof kvarts, som blandt andet findes i støv fra mørtel.

- De borgerlige grupper i Parlamentet går industriens ærinde og hævder, at de skadelige konsekvenser af kvarts ikke er bevist. Men i Danmark har vi tal, der viser, at kvarts er dødsens farlig. Derfor skal det væk. Det må Kommissionen forholde sig til, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.