Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-strategi for færre arbejdsulykker godkendt

21. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Arbejdsulykkernes antal skal ned. EU-kommissionen har en plan, og denne omfattende plan godkendte beskæftigelsesministrene fra de 27 EU-lande på deres møde i Bruxelles den 30. maj 2007.

Det nye er, at de 27 EU-lande gennem en såkaldt rådsresolution godkender Kommissionens planer med understregning af en række områder, som landene vægter. Rådsresolutionen er blevet til efter forhandlinger og en høringsrunde. Nedenfor findes høringssvarene fra bl.a. LO, FTF og DA.

Rådsresolutionen er en politisk tilkendegivelse fra medlemslandene. Ifølge beskæftigelsesministeriets redegørelse til Folketingets Europa-udvalg indeholder resolutionen mange af de elementer, som Danmark har arbejdet for at få med. Beskæftigelsesministerens siger desuden, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i Danmark har ydet en stor indsats for at få indflydelse på den nye strategi. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke forslag til nye regler, der vil komme på EU-plan eller i Danmark som følge af rådsresolutionens opfølgning. Men rådsresolutionen lægger op til handlingsplaner, hvori de enkelte lande skal udmønte kvalitative mål, f.eks. målsætningen om at reducere arbejdsulykker med 25 procent.

Efter ministermødet den 30. maj 2007 oplyste socialminister Eva Kjer Hansen (V) på beskæftigelsesministerens vegne, at Danmark i første omgang fremsender sin allerede godkendte handlingsplan frem til 2010 til EU-kommissionen. Den kan læses her.

Det drejer sig om om den handlingsplan, der bygger på regeringens redegørelse fremsendt til Folketinget den 13. december 2005. Her er der foretaget en ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen frem til og med 2010. Regeringen har fulgt Arbejdsmiljørådets indstilling og prioriteret disse områder.

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Støj
 • Muskel- og skeletbesvær

 

Rådsresolutionen:

Rådet henviser i formålet til, at politikken vedrørende sikkerhed og sundhed yder et vigtigt bidrag til den økonomiske vækst og beskæftigelsen, at den europæiske sociale model omfatter en forbedring af beskæftigelseskvaliteten, navnlig med hensyn til sikkerhed og sundhed, og at EU skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, herunder ved lettelse af de administrative byrder uden at forringe det nuværende beskyttelsesniveau. Rådet finder, at antallet af arbejdsulykker og incidensen af erhvervssygdomme, der varierer fra land til land, stadig er for højt, og at det er vigtigt, at strategien afbøder herpå.

I resolutionsudkastet noterer Rådet sig, at Kommissionen er af den opfattelse, at "hvis der skal opnås et vedvarende, holdbart og konsekvent fald i antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, skal de berørte parter forfølge en række. Der skal lægges større vægt på gennemførelse af fællesskabslovgivningen, og overholdelsen heraf skal støttes, især indenfor risikosektorer og for de mest udsatte kategorier af arbejdstagere. Udvikling og gennemførelse af nationale strategier, skabelse af generelle sikkerhedskulturer, udarbejdelse af metoder til fremme af forskning til identifikation og evaluering af nye potentielle risici er også mål, der skal forfølges.

For at nå disse mål er Kommissionen af den opfattelse, at det er nødvendigt at videreudvikle en samlet tilgang, hvor der tages hensyn til en række indsatsområder: De nationale strategier bør tage sigte på gennemførelse af en række instrumenter, der skal sikre en høj grad af overholdelse af lovgivningen, især i små og mellemstore virksomheder i højrisikosektorer.

 • Forbedring af lovgivningsrammerne og en evaluering heraf er en forudsætning for forenklingen af den eksisterende lovgivning.
 • En korrekt og uafhængig evaluering er en nødvendig forudsætning for forenkling af den eksisterende lovgivning
 • Nye og eksisterende risici på arbejdspladsen nødvendiggør mere forskning på en række områder, herunder psykosociale spørgsmål og muskel- og skeletlidelser.
 • Tilpasning af arbejdspladsen til de beskæftigedes individuelle behov, samt fremme en ændring af adfærdsmønstrene med hensyn til sikkerhed og sundhed på alle uddannelsesniveauer.
 • Brug af fælles metoder, fx scoreboarding, til at måle fremskridt i de enkelte nationers arbejdsmiljøindsats.
 • Integration af arbejdsmiljø i andre politikker og intensivere samarbejdet med ILO, WHO og andre internationale organisationer.
 • Rådet er enig med Kommissionen i ovenstående betragtninger og støtter målsætningen om at søge at reducere antallet af arbejdsulykker på EU-plan med 25 % under hensyntagen til medlemslandenes erfaringer, omstændigheder og muligheder. Rådet understreger, at det er nødvendigt at anerkende betydningen af godt arbejde og de underliggende principper herfor, og finder, at der skal sikres en moderne og effektiv lovgivning, en korrekt gennemførelse i medlemsstaterne og en forenkling heraf, uden at ændre det nuværende beskyttelsesniveau.

Rådet opfordrer medlemsstaterne til bl.a. at udvikle og gennemføre nationale sundheds- og sikkerhedsstrategier tilpasset de nationale forhold i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og hvor det er relevant, i den forbindelse fastsætte kvantitative mål for yderligere nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, især i risikosektorer. Medlemsstaterne opfordres til at overveje det potentiale, som PROGRESS, Den Europæiske Socialfond og andre fællesskabsfonde har til at fremme fællesskabsstrategien. De opfordres endvidere til at tilskynde de nationale forskningscentre til at udveksle informationer og samarbejde på såvel nationalt som europæisk plan med fokus på problemløsning og hurtig formidling af resultater til virksomhederne, især de mindre og mellemstore. Medlemsstaterne opfordres desuden til at sikre en bedre og mere effektiv håndhævelse og at tilføre tilstrækkelige ressourcer til arbejdstilsynene.

Rådet opfordrer Kommissionen til bl.a. at fremme arbejdsmiljøet ved at tage hensigtsmæssige virkemidler i brug i overensstemmelse med ændringerne i forholdene på arbejdsmarkedet. Kommissionen opfordres desuden til at sikre et bedre samarbejde med fx Det Rådgivende Udvalg, SLIC, Arbejdsmiljøagenturet og Dublin-instituttet. Herudover anmodes Kommissionen om fortsat at overvåge og støtte gennemførelsen af lovgivningen i medlemsstaterne, og at tilskynde til udveksling af erfaringer mv. med nationale strategier i Det Rådgivende Udvalg.

Endvidere opfordres Kommissionen til at udarbejde fælles metoder til evaluering af direktiver i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg og at intensivere bestræbelserne på yderligere at forbedre de administrative og lovgivningsmæssige rammer under henvisning til drøftelserne på Det Europæiske Råd i marts 2007 og Kommissionens arbejde med at reducere de administrative byrder uden dermed at forringe det nuværende beskyttelsesniveau.

Rådet opfordrer arbejdsmarkedets parter til at spille en aktiv rolle i forbindelse med overførelse af de grundlæggende principper i den nye strategi på europæisk, nationalt og regionalt plan samt på den enkelte virksomhed. Parterne opfordres desuden til aktivt at deltage i udviklingen og gennemførelsen af de nationale sundheds- og sikkerhedsstrategier.

Høringen

Udkastet til rådsresolution har ikke været sendt i høring i EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. Kommissionens meddelelse om ”Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012” (KOM(2007) 62) har været sendt i høring i EU-Specialudvalget med svarfrist den 20. april 2007. Følgende høringssvar er modtaget:

DA finder i sit høringssvar af 19. april 2007 generelt, at arbejdsmiljøstrategien er dækkende, og at indholdet er i overensstemmelse med de førte drøftelser. DA finder også, at tilgangen til at nå de i strategien fastsatte mål er konstruktiv.

DA finder det særligt tilfredsstillende, at Kommissionen med strategien vil:

 • Sikre en korrekt og konsistent implementering af fælleskabslovgivningen. DA finder dermed, at arbejdsmiljøet ikke gøres til en konkurrencefaktor.
 • Arbejde for at forenkle og effektivisere eksisterende lovgivning. DA finder herved, at det eksisterende regelværk bliver mere enkelt og overskueligt for virksomhederne, herunder særligt de små og mellemstore virksomheder.
 • Anvende andre instrumenter end lovgivning for at sikre en udvikling af sikkerheds- og forebyggelseskulturen i medlemslandene, herunder vejledninger, informationsudveksling og best practice. DA finder herved, at der sikres en faktisk gennemførelse, og at lovgivningen gøres tilgængelig og operativ.
 • I tilknytning hertil finder DA, at andre instrumenter end lovgivning bør være strategien i forhold til drøftelserne af nye prioriterede indsatsområder, herunder psykosociale faktorer og muskel- og skeletlidelser (MSD). Endvidere er DA meget positiv overfor fastsættelse af kvalitative og kvantitative mål, men DA havde gerne set, at overvejelserne om målene skete på nationalt plan indenfor de i EU-fællesskabet prioriterede indsatsområder. DA henstiller, at det fælles system, der påtænkes iværksat til indsamling og udveksling af oplysninger om indholdet af medlemsstaternes strategier, herunder indsamling af statistisk materiale til fælles statistikker, ikke må medføre administrative byrder for virksomhederne.

LO og FTF konkluderer i deres høringssvar af 19. april 2007, at den nye arbejdsmiljøstrategi på mange måder er positiv og indeholder en række positive tiltag til en forbedret fællesskabsindsats på området. Det er positivt at se, at en lang række af de fælles, danske ønsker er imødekommet i større eller mindre udstrækning.

LO og FTF finder imidlertid, at der er den gennemgående svaghed i strategien, at den er for uforpligtende. En lang række af de foreslåede initiativer skal frivilligt gennemføres af de enkelte medlemslande eller af organisationer og institutioner i EU.

Det ansvar, der er tiltænkt kommissionen, er alt for lille, og de tiltænkte opgaver alt for få. Det er i særlig grad betænkeligt, at kommissionen viser så lidt vilje til at gennemføre nødvendig ny lovgivning.

Endelig fremhæver LO og FTF, at arbejdsmiljøstrategien mister noget troværdighed, når den er så begrænset med hensyn til nye aktiviteter til indsatsen på den enkelte arbejdsplads. Her er brug for væsentligt flere, mere konkrete og direkte virkende initiativer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.