Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.02.07 Fyring på grund af alder

15. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Poul Smidt
Spændende retskonflikt om overenskomsternes aldersgrænser rammer direkte ind i diskussionen om fyringer på grund af alder – foreløbig har de 27 EU-lande det sidste ord om aldersgrænser, men ikke om forskelsbehandling.


Aldersgrænser? Nej tak, sagde den 65-årige spanske arbejder Felix Palacios og bragte den spanske lovgivning til EF-domstolen i Luxembourg. Foreløbig har han ikke fået ret i, at han har været udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder, men han har udløst et højere juridisk skoleridt, som fire lande og EU-kommissionen er gået ind i.

Torsdag den 15. februar 2007 anbefalede EF-domstolens generaladvokat en godkendelse af faste aldersgrænser.  Faktisk siger generaladvokat Jan Mazák, at fyring på grund af alder er en ting, fyring på grund af aldersgrænser noget andet. Rammer den ansatte mod aldersgrænsen i lov eller overenskomst er det egentlig ikke en fyring, men et forud aftalt ophør af ansættelsesforholdet.

Generaladvokatens udtalelse er kun vejledende for EF-domstolen. Ofte tillægger medierne generaladvokaten for stor betydning med henvisning til, at dommerne følger den slags indstillinger i 80 procent af sagerne. I de virkeligt vanskelige og principielle sager holder de 80 procent slet ikke, og i den aktuelle sag er der store principper på spil. Så selv om Felix Palacios lige nu er bagud efter 1. halvleg, så må selve domstolens afgørelse imødeses med spænding, ikke mindst fordi domstolen tidligere er gået længere i netop spørgsmålet om aldersdiskrimination end generaladvokaten vil være med til i den aktuelle sag.

Med andre ord kan domstolen lægge nogle generelle linjer af betydning for de ældre på arbejdsmarkedet, sådan som det skete i domstolens dom den 22.november 2005. Den fastslår, at princippet om ikke-diskrimination på grund af alder må betragtes som et generelt princip i fællesskabslovgivningen. Se dommen. Her gennemføres en grundig diskussion om behandlingen af ældre på arbejdsmarkedet og om hvad der er og hvad der ikke er forskelsbehandling.

Både i dommen fra 2005 og i den aktuelle spanske sag drejer det sig om forståelsen og rækkevidden af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Klik.

Der er gode argumenter for, at medlemslandene ved vedtagelsen af direktivet tog forbehold for dets gyldighed i forhold til faste aldersgrænser, som de bl.a. findes i mange overenskomster. På den anden side vidste medlemslandene også, at der er knyttet store økonomiske interesser til fortolkningen af netop forbudet mod aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Generaladvokatens præcise beskrivelse af problemstillingen kan sammenfattes nogenlunde sådan: Formålet med direktivet er at undgå forskelsbehandling, ikke at afskaffe regler om en tilbagetrækningsalder, der er knyttet til den socialpolitik, som er medlemslandenes ansvar.

Men læsningen af 2005-dommen og Generaladvokatens udtalelse af 15. februar 2005 giver masser af bidrag både til den juridiske og politiske diskussion om fyringen af de ældre.

Uanser om Felix Palacios vinder eller taber så er der al mulig udsigt til, at retsforhandlingerne i Luxembourg og de tydelige præmisser på sigt vil gøre det vanskeligere at fyre ældre medarbejdere.

Retsafgørelsen kommer om nogle måneder, og den kommer på et tidspunkt, hvor EU-kommissionen har anbefalet de 27 medlemslande et eftersyn af aldersgrænser fordi der mangle arbejdskraft de fleste steder. Generaladvokaten mener dog, at selv om den aktuelle beskæftigelsespolitik styrer i retning af at forlænge og ikke forkorte de ældre lønmodtageres ansættelser, så skriver han udtrykkeligt, at det er medlemsstaterne, der skal definere denne politik.

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.