Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.08.11 Vide rammer for nationale aldersgrænser

01. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Domstolen bekræfter i en ny dom, at de enkelte lande og regioner har vide rammer, når de fastsætter pensionsalderen. Offentligt ansatte kan godt fyres, når de fylder 65 år og endog har mulighed for at fortsætte til 68 år, hvis bare begrundelserne for er i orden. De begrundelser kan lande og regioner med rimelighed selv komme med.

Dommen, der kommer efter en forespørgsel fra tyske domstole, slår samtidig atter en gang fast, at EU-Domstolen ikke vil blande sig i alt. Som i andre sager stiller også den tyske domstol en række spørgsmål, men EU-Domstolen svarer blandt andet, at den ikke skal afgøre forståelsen af de nationale love. Det må de selv finde ud af.

Hele sagen opstod, da Justitsministeriet i delstaten Hessen satte to anklagere på pension i 2009, da de fyldte 65 år. Begge ønskede at fortsætte, og derfor rettede de nu deres anklager mod ministeriet, og sagerne kom for forvaltningsdomstolen i Frankfurt. Her fik de to anklagere medhold. De kunne ikke bare tvinges på pension. Reglerne for det var diskriminerende.

Den afgørelse blev appelleret til Hessens administrative ret, der fandt, at de kunne sættes på pension, og siden har de ikke haft noget arbejde. De to anklagere gik imidlertid igen rettens vej, og forvaltningsdomstolen i Frankfurt stillede herefter spørgsmål til EU-Domstolen og først og fremmest, om reglerne for pension for tjenestemænd i Hessen brød med EU’s regler mod diskriminering.

For at skyde sig ind på det spørgsmål, blev der stillet en række underspørgsmål i tre grupper.

De første kom ind på hele problemet, hvad der ligger i den offentlige interesse, der kan begrunde, at folk går på pension på et fastlagt tidspunkt. Til de spørgsmål ligger blandt andet, om det at ønske at spare på budgetter er en rimelig begrundelse. Men også om det er diskriminerende at have et ønske om en aldersmæssig spredning af de ansatte, at kunne planlægge, så ikke alle går på pension på samme tid og også, at yngre bliver oplært af de ældre.

Den anden gruppe af spørgsmål kredsede om bestemmelser, der kunne gøre en fastsat pensionsalder rimelig og acceptabel.

Den sidste række af spørgsmål berørte direkte reglerne i Hessen og den tyske lovgivning.

EU-Domstolen finder, at der ikke er tvivl om, at de særlige regler i Hessen rammer de to anklageres beskæftigelse og arbejdsforhold, og at de er ringere stillet end yngre kolleger. Om det er diskriminering i strid med EU-reglerne er imidlertid en anden sag.

Domstolen peger på, at Tyskland har den regel, at det er den enkelte delstat, der selv fastsætter de nærmere bestemmelser ved pension og herunder alderen. Den finder, at hele spørgsmålet rummer rækken af beskæftigelsesmæssige og sociale spørgsmål, som domstolen ikke blander sig i. Samtidig må de nationale myndigheder selv afgøre, hvad der er offentlig interesse.

Derfor kan en række ønsker som at have en bestemt aldersmæssig spredning blandt de ansatte begrunde, at der er fastsat en aldersgrænse eller også modsat, at man ønsker at beholde ældre på arbejdsmarkedet.

Spørgsmålet om afskedigelser, fordi der er penge at spare på budgettet, finder EU-Domstolen, at de nationale domstole selv må finde ud af.

Domstolen ønsker i det hele taget ikke at melde klart ud, hvor grænserne for fyring ved alderdom ligger, men holder sig til, at krav om at gå på pension ikke må være urimelig, og at der kan være forskelle både mellem lande, inden for lande og mellem regioner. Selv om de to anklagere egentlig efter reglerne i Hessen kunne arbejde til de var 68 år, så er det ikke nok til at fastslå, at de ikke kunne tvinges på pension ved de normale 65 år – ligesom der også under særlige forhold var mulighed for dem til at gå på pension, før de fyldte 65 år.

Afgørelsen henviser til andre domme, blandt andet C-45/09 Rosenbladt, der tidligere er omtalt på fagligt.eu. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.