Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.05.07 Aktiv aldring op på Ministerrådsmøde

20. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Det tyske EU-formandskab har prioriteret problemerne med det stadigt stigende antal ældre i EU-landene højt for de politiske områder under sit formandskab. Problemerne behandles i flere sammenhænge. Men formandskabet har også direkte taget ældrepolitikken gennem en henvendelse til en særlig beskæftigelseskomite også Komitéen for Social Beskyttelse, der har udarbejde en fælles udtalelse om aktiv aldring til rådsmødet den 30. maj.

 

Udtalelsen, der ventes godkendt på rådsmødet, indeholder baggrundsbetragtninger og policy-budskaber om aktiv aldring, heriblandt:

 • Behov for en holdningsændring, nedbrydning af barrierer for beskæftigelse og uddannelse og træning af ældre arbejdstagere
 • Behov for gode og sunde arbejdspladser og social beskyttelse.

Regeringerne i de enkelte EU-lande har det overordnede ansvar for rammevilkårene i en indsats, der imødegår konsekvenserne af den demografiske aldring. Arbejdsmarkedets parter og det civile samfund skal bidrage til udformningen af den konkrete indsats.

 

EMCO’s og SPC’s fælles udtalelse om aktiv aldring indeholder dels nogle overordnede betragtninger om resultaterne af den hidtidige indsats for fremme af aktiv aldring dels policy budskaber, som bygger på EMCO’s analytiske rapport om medlemslandenes indsats på udvalgte indsatsområder.

Udtalelsen konstaterer, at uden politikændringer vil EU’s arbejdsstyrke blive reduceret med mere end 20 millioner personer, og den potentielle økonomiske vækstrate være halveret i løbet af få årtier.

Udtalelsen slår samtidig fast, at alle tænkelige succesfulde politikker må inkludere en bedre udnyttelse af de til rådighed værende menneskelige ressourcer. De etablerede politikker i landene er begyndt at vise resultater, som imidlertid ikke imødekommer behovet for endnu bedre resultater. Lissabon-målsætningen for beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere er 50 pct. på EU niveau i 2010, men den senest målte værdi er 42,5 pct.

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er kun blevet hævet med ét år siden 2001 og er nu 60,9 år.

Udtalelsen fremlægger operative politikforslag, der kan fjerne tilbageværende barrierer på forskellige politikområder, der først og fremmest har fokus på at fremme beskæftigelsen under mainstreaming-perspektiv med hensyn til køn.

Politikbudskaberne omhandler følgende områder;

 • Erkendelse af at den demografiske udvikling og dens konsekvenser er forudsætningen for holdningsændringer med hensyn til at gennemføre reformer, der fremmer aktiv aldring. Flexicurity-politikker og en livscyklustilgang vil fremme den enkeltes muligheder for at få beskæftigelse, styrke chancerne for at kunne forblive på arbejdsmarkedet og lette overgangene i en livscyklus. Mens flexicurity kan booste aktiv aldring, så kan social sikkerhed i forbindelse med overgangene støtte, at man accepterer ændringer og tilpasningen, så arbejdslivet bliver længere.
 • Barrierer for beskæftigelse skal fjernes. Alt for ofte forårsager en mangel på aktiv støtte, at folk trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Aldersdiskrimination er blevet forbudt i EU. Det er vigtigt, at man komplementerer med foranstaltninger, der aktivt fremmer fordelene af en arbejdsstyrke med en bred aldersspredning samtidig med, at man effektivt løfter aldersbestemte hindringer for ansættelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  Praktiske foranstaltninger som vejledning, rådgivning mv. med henblik på at fastholde og reintegrere ældre i beskæftigelse kan nævnes. Foranstaltninger, der bygger på finansielle incitamenter fx integrationssubsidier til virksomheder eller indkomst-garantier til arbejdstagere er andre eksempler.
 • Barrierer for deltagelse i uddannelse og træning skal fjernes for at ældre kan tilpasse sig teknologiske og organisatoriske forandringer. Særlige programmer for ældre såvel som et større engagement hos arbejdsgivere er vigtig for at fremme ældres deltagelse i uddannelsesforanstaltninger.
  Jobrotationsordninger er et eksempel på arbejdspladsoplæring. De mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet er dem, som vil have mest gavn af livslang læring.
 • Sunde arbejdspladser og sikring af god en indsats på dette felt er en kritisk faktor i arbejdsmiljøindsatsen for reduktion af hindringer for aktiv aldring. En omfattende HR-indsats for aktiv aldring i et livscyklusperspektiv skal blive mere almindeligt. En sådan indsats kan omfatte bl.a. generel investering i arbejdspladser, tilpasninger i arbejdstilrettelæggelsen og fleksible arbejdstidsordninger.
 • Den sociale beskyttelse skal tilpasses udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder aldringen af arbejdsstyrken. Medlemslandene skal fortsat styrke betingelserne for og incitamenterne til at forlænge arbejdslivet bl.a. gennem udvikling af omsorgsordninger og incitamenter for at forlænge arbejdslivet og samtidig begrænse adgangen til tidlig tilbagetrækning. Der skal tages hensyn til kønsdimensionen.
  Mens regeringerne har det overordnede ansvar for rammebetingelserne i indsatsen for at tage hånd om konsekvenserne af den demografiske udvikling så skal arbejdsmarkedets parter spille en nøglerolle ved udformningen af konkrete og fleksible løsningsmodeller for at forene økonomiske og sociale behov.
  Civilsamfundet kan også bidrage til processen.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.