Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.09.08 Tvivl om ligebehandlingsudspil – en national sag eller for EU?

22. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Poul Erik Hallstein.

Folketingets Europa-Udvalg drøfter på fredag EU-kommissionens omfattende ligebehandlings-udspil fra juli.

Spørgsmålet er nu, om det er de enkelte lande, som skal tage sig af ligebehandlingspolitikken uden for arbejdsmarkedet – eller om der skal gennemføres et fælles EU-direktiv på området.

Det er formændene for Europa-udvalgene i det franske senat og i den franske nationalforsamling, der har bedt parlamenterne i de 26 andre lande overveje direktivforslaget i lyset af nærhedsprincippet.

Resultatet af de 27 landes vurderinger er sat på dagsordenen for et møde, som holdes i de 27 landes parlamenters fælles samarbejdsorgan, COSAC, den 2. og 3.november i Paris.

Nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet siger, at EU ikke skal handle på områder, hvor medlemslandene og EU begge har kompetence, og hvor landene hver for sig bedst kan løse opgaven.

Se nærmere om nærhedsprincippet i en gennemgang fra Folketingets EU-Oplysning.

I Danmark har Dansk Arbejdsgiverforening i et høringssvar advaret meget stærkt mod det nye udspil, som efter DA’s opfattelse også kan være med til at underminere regler, som aftales af arbejdsmarkedets parter.

Formålet med EU-kommissionens udspil var at udbrede arbejdsmarkedets forbud mod forskelsbehandling til hele samfundet. Forslaget var stærkt omdiskuteret, før EU-kommissær Vladimir Spidla spillede ud med det, fordi han i første omgang lagde op til et begrænset udspil.

 

DA-kritikken

Dansk Arbejdsgiverforening skriver i høringssvaret, der er sendt til Europa-Udvalget, at direktivforslaget kan komme til at berøre ”det almindelige kernestof i arbejds- og ansættelsesretten”.

DA mener, at tiden er inde til at overveje den samlede situation for udbygning af diskriminationsværnet. Og så argumenterer DA for, at det foreslåede direktiv vil skabe en betydelig rets-usikkerhed, eksempelvis fordi det er usikkert, om direkte eller indirekte alderskriterier overhovedet vil være lovlige.

Arbejdsgiverforeningens brev til Europa-Udvalget og høringssvaret til EU-specialudvalget for arbejdsmarkedet findes her.

Folketingets EU-konsulent har skrevet notatet ”Subsidiaritetscheck af Kommissionens forslag om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering”. Det findes her.

I Kommissionens udspil lægges der op til, at medlemslandene kan have en hele del undtagelser, men sigtet er at bruge lovgivningen til en samfundsmodel, hvor forskelsbehandling ikke finder sted.

Velfærdsministeriet har gennemgået Kommissionens udspil og har i en redegørelse understreget de mange områder, hvor direktivforslaget ikke skal berøre medlemsstaternes ret til selv at bestemme. Se Velfærdsministeriets notat.


Her skal EU ikke bestemme

Kommissionens direktivforslag er ledsaget af oplægget til de mange undtagelser, som nærhedsprincippet betinger. Den danske regering kan ifølge notatet fra Velfærdsministeriet, tilslutte sig Kommissions-vurderingen, som den kommer til udtryk i bl.a. disse linjer:

”De europæiske samfunds forskelligartethed er en af Europas styrker og skal respekteres i henhold til subsidiaritetsprincippet. Spørgsmål som tilrettelæggelse af uddannelsessystemet og undervisningens indhold, anerkendelse af civilstand eller familiemæssig status, adoption, reproduktive rettigheder og andre lignende spørgsmål afgøres bedst på nationalt plan. Ingen medlemsstat skal derfor som følge af direktivet ændre sin gældende lovgivning eller praksis med hensyn til disse spørgsmål.

Det berører heller ikke nationale bestemmelser om kirkers eller andre religiøse organisationers aktiviteter eller deres forhold til staten. Det vil således f.eks. fortsat være medlemsstaterne alene, der træffer afgørelse om spørgsmål som tilladelse til selektiv adgang til skoler, forbud mod eller accept af at bære eller bruge religiøse symboler i skolen, anerkendelse af ægteskab mellem personer af samme køn og eventuel regulering af forholdet mellem organiseret religion og staten.”

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.