Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.10.10 EU-Domstolen går balancegang i sag om parters aftaler og ligeret

13. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De enkelte EU-lande kan godt have regler, der siger, at ansatte automatisk bliver fyret, når han eller hun når pensionsalderen. Reglerne skal blot være objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt arbejdsmarkedspolitisk og beskæftigelsesmæssigt mål. Fyringerne skal være både hensigtsmæssige og nødvendige for at nå målene.

Det fastslår EU-Domstolen i en tysk sag om en ældre kvinde, der mistede arbejdet, da hun nåede pensionsalderen. Arbejdsgiveren holdt sig til en kollektiv aftale, der sagde, at ansatte fratrådte, når de kunne gå på pension. Dommerne slår dog samtidig fast, at en kollektiv aftale ikke automatisk kan gå imod EU-regler som i dette tilfælde om ligebehandling til beskæftigelse og erhverv. De skal også følge et legitimt mål på en hensigtsmæssig og nødvendig måde for at sætte sig ud over EU-reglerne.

Dommerne fortolker EU-direktivet om ligebehandlingen, så en medlemsstat godt kan erklære, at en kollektiv overenskomst gælder i al almindelighed. Men den må ”ikke berøve de arbejdstagere, der er omfattet af overenskomsten, den beskyttelse, som de er blevet tildelt ved disse bestemmelser mod forskelsbehandling på grund af alder.”

Det er arbejdsretten i Hamburg, der har spurgt domstolen til råds om, hvordan reglerne i direktivet skal forstås i forhold til forskelsbehandling, der berører beskæftigelse, erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvad der skal forbydes.

Gisela Rosenbladt havde været ansat på deltid i 39 år på en kaserne i omegnen af Hamburg. Efter en kontrakt var det fastsat, at hun forlod arbejdet i slutningen af den måned, hun fyldte 65 år. Gisela Rosenbladt ønskede imidlertid at fortsætte de ti timers arbejde om ugen til en løn på 307,48 euro om måneden. Sagen gik herefter til arbejdsretten, der hørte EU-Domstolen.

Aftalen er direkte forskelsbehandling

Dommerne finder, at en del kollektive aftales bestemmelser er direkte diskriminerende, når det gælder de ældre. Men de henviser samtidig til, at direktivet i visse tilfælde giver ret til at behandle folk forskelligt og henviser netop til en paragraf, der fastslår, at en ulige behandling på grund af alder skal være objektivt og rimeligt begrundet og tjene de omtalte formål.

Den tyske regering fremførte under sagen, at ophør af ansættelseskontrakter ved pensionsalderen har været almindelig praksis i en række delstater gennem en række år. Ordningen afspejler en politisk og social konsensus, der bygger på en solidaritet mellem generationer.

Dommerne erkender, at ordningen kan tjene et arbejdsmarkedspolitisk mål. Men siger de siger også, at ordninger med at forlade arbejdsmarkedet som 65-årig ikke har skabt flere arbejdspladser. Det hedder ikke, at arbejdsgiveren skal ansætte en yngre, når den 65-årige går af.

Samtidig lægger de imidlertid også vægt på, at arbejdsgiveren i det konkrete tilfælde skulle være enig om bestemmelserne i kontrakten.

Kollektive aftaler skaber fleksibilitet

Dommerne hæfter sig også ved, at arbejdsmarkedets parter har en ret til at indgå aftaler. Det giver en balance mellem deres interesser og en ikke ubetydelig fleksibilitet, da parterne hver i sær kan opsige dem.

”Ved at sikre arbejdsgiverne en vis stabilitet i ansættelsen og på længere sigt et løfte om en forudsigelig pensionering, samtidig med at arbejdsgiverne indrømmes en vis fleksibilitet i deres personaleadministration, er bestemmelsen om automatisk ophør af ansættelseskontrakterne følgelig en afspejling af en balance mellem divergerende, men legitime interesser, der indgår i en kompleks sammenhæng af arbejdsforhold, som er snævert knyttet til de politiske valg med hensyn til pension og beskæftigelse,” hedder det.

Derfor finder dommerne, at det ikke er urimeligt, at arbejdsmarkedets parter indgår en aftale om pensioneringen. De må have ret til et vist skøn i sådanne aftaler, når de ser, om der er arbejdsmarkedspolitiske mål i dem.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.