Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.01.08 EU-parlamentet ser på kvindernes rolle i industrien

13. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det portugisiske medlem af Europa-Parlamentet Lida Figueiredo fra den Europæiske Venstrefløjes Fællesgrupppe slår torsdag den 17. januar endnu et slag for ligestillingen med sin betænkning om kvinders rolle i industrien.

.

I betænkningen fremsættes en række forslag og følgende skal fremhæves:

− der bør træffes omgående foranstaltninger til imødegåelse af løndiskrimination, især gennem udarbejdelse af sektorplaner i flere faser med præcise mål, for at afskaffe direkte og indirekte løndiskrimination;

− der må gøres en større indsats for at bevidstgøre og kontrollere virksomhederne med henblik på sikre bedre arbejdsforhold med særligt henblik på arbejdstiden, overholdelse af rettighederne i forbindelse med barsels- og forældreorlov og balance mellem arbejde og familieliv, og det opfordres til, at der ikke indføres lovgivning, som er i strid med disse rettigheder;

− tvungen mobilitet og ringere arbejdsforhold for kvindelige indvandrere skal undgås;

− det bør sikres, at de foranstaltninger, der træffes med henblik på at forene arbejds-, familie- og privatliv, ikke fører til en fastlåsning af mænds og kvinders roller, som er i strid med prioriteringerne i køreplanen for ligestilling 2006-2010, navnlig med hensyn til kvindernes økonomiske uafhængighed, og det opfodres til, at der indføres generel dækning med vuggestuer og børnehaver, fritidsordninger for børn og støtte til ældre;

− det er nødvendigt at fastlægge parametre for beskyttelse af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, som tager hensyn til kønsaspektet, både når det gælder forskning og kontrol samt den forebyggende indsats;

− kønsaspektet bør udbygges i undersøgelser og meningsmålinger og i de nationale undersøgelser af arbejds- og ansættelsesforhold;

− støtten til faglig uddannelse henvendt til kvinder i små og mellemstore industrivirksomheder bør øges, bl.a. støtte til forskning og udvikling i overensstemmelse med det syvende rammeprogram og charteret fra Santa Maria da Feira om små og mellemstore virksomheder;

− der skal gennemføres en bedre planlægning af uddannelsestilbud til kvinder, som kan bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder, og hvor der lægges vægt på operationelle uddannelsesprogrammer inden for videnskab og teknologi, som kan sikre kvaliteten og alsidigheden i kvindernes uddannelsesmuligheder i medlemsstaterne og formidle eksisterende god praksis for kvinders deltagelse i industriel forskning og i højteknologisk forskning;

− der bør tages hensyn til kvindernes specifikke situation i industrien, især inden for de brancher, som er omfattet af strukturændringer og foranstaltningerne inden for verdenshandelen;

− der er behov for at være specielt opmærksom på importen af varer fra tredjelande, og det er vigtigt at følge op på aftalememorandummet mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om eksporten af visse kinesiske tekstil- og beklædningsprodukter til Den Europæiske Union med henblik på en eventuel forlængelse efter december 2007;

− der skal ydes støtte til de ugunstigt stillede områder, områder med permanente strukturelle handicap, regionerne i den yderste periferi og områder, der er berørt af afindustrialisering eller nylige industrielle omstillingsprocesser, for at styrke den økonomiske og sociale samhørighed og den sociale inddragelse af kvinderne;

− der må tages særligt hensyn til de virksomhedsflytninger, som har haft indflydelse på industrier med en stor koncentration af kvindelig arbejdskraft som tekstil-, beklædnings-, broderi-, skotøjs-, kork og kabelindustrien, industrien for elektrisk materiel og elektronik samt en række industrier inden for næringsmiddelsektoren;

− tekstilsektoren som produktionssektor skal støttes, ligesom der bør ydes støtte til fællesskabsprogrammer, hvis sigte er en mere intensiv skabelse af varemærker, beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og fremme udadtil af varer fra Fællesskabet fremstillet i brancher, hvor der hovedsagelig er beskæftiget kvinder, bl.a. på fagmesser og internationale messer, for således at fremme den kvindelige beskæftigelse og sikre deres beskæftigelse;

− det er nødvendigt, navnlig som led i forhandlingerne i verdenshandelsorganisationen (WTO), at tage hensyn til de enkelte sektorers særlige karakteristika, de muligheder og udfordringer, som de enkelte sektorer står over for, og de vanskeligheder, som de enkelte medlemsstater står over for, især med hensyn til kvinders beskæftigelse og rettigheder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.