Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ligestillingspolitik og ligebehandling i EU

19. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Februar 2007:
Den europæiske union har gjort 2007 til et år for lige muligheder for alle. Ligestillingsårets europæiske hjemmeside.

Ligestillingsministre fra de 27 EU-lande og 450 delegerede var 30. og 31. januar 2007 til ”ligestillings-topmøde” i Berlin for at fremhæve de konkrete resultater, man ønsker at nå i 2007 – og i første omgang under det tyske formandskab i første halvdel af 2007. Om ligebehandlingsårets åbningsmøde i Berlin, læs her.

Ligebehandlingsåret er blevet til efter forslag fra Kommissionen og vedtagelsen af en Afgørelse i Ministerrådet og EU-Parlamentet. Kommissionens oplæg til afgørelser giver et godt bud på den aktuelle ligebehandlingstænkning i Bruxelles. Klik.


Vi begynder i Danmark

Siden 1957 har princippet om lige løn som en del af ligestillingen ligestilling mellem kvinder og mænd været en del af EU-samarbejdets traktatmæssige grundlag.


Ligestillingsloven

Loven er ligestillingsministerens/velfærdsministerens arbejdsområde.

I den danske ligestillingslov er formålet ”at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke seksuel chikane”. Ligestillingsloven.

Et lovforslag om definitionerne på bl.a. forskelsbehandling blev i december 2006 sendt i høring.

Ligebehandlingsloven og Ligelønsloven

Er beskæftigelsesministerens område.

Den danske ligebehandlingslov forbyder forskelsbehandling på grund af køn. LBK 734 af 28/06/2006.

Ligelønsloven stiller kravene om lige løn. LBK nr 899 af 05/09/2008.

LO har en hjemmeside, der alene beskæftiger sig med ligestilling. Klik.

Det socialdemokratiske netværk tagligestilling.dk kan ses her Klik.EU og ligestillingsarbejdet

Historikken kort.

Se længere nede en nærmere beskrivelse og bedømmelse af det europæiske arbejde for ligestilling – og den særlige sociale dialog og aftalen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om ligestillingsarbejdet i Europa.

EU-Kommissionen

Europa-siden med resumé af lovgivning om ligestilling er god at begynde med. Klik.

EU-kommissionens hjemmeside for ligestillingsarbejdet findes her.

EU-kommissionen udgiver hvert år en rapport om ligestillingsarbejdet på europæisk plan. Den seneste fra 2008 findes her, igen på engelsk.

Der findes en køreplan for de kommende års arbejde.

”Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed, en fælles værdi i EU, og ifølge EU-kommissionen en nødvendig betingelse for at nå EU-målene om vækst, beskæftigelse og social samhørighed”. Sådan hedder det i EU-kommissionens ”køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010”. Formelt drejer det sig om en Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. KOM (2006)92 endelig.

Et kort udsnit fra Meddelelsen fortæller om unionens overordnede og aktuelle politiske tænkning på området:

”Der er sket en betydelig udvikling i EU i retning af at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder takket være lovgivning om ligebehandling, integrering af kønsaspektet, specifikke foranstaltninger til fremme af kvinders karrieremuligheder, handlingsprogrammer, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og dialogen med civilsamfundet. Europa-Parlamentet har været en vigtig partner i udviklingsprocessen. Mange kvinder har opnået det højeste uddannelsesniveau, er kommet ud på arbejdsmarkedet og er blevet vigtige medspillere i samfundslivet. Uligheder består imidlertid fortsat og kan tage til, da øget global økonomiskkonkurrence kræver en mere fleksibel og mobil arbejdsstyrke. Dette kan have større indvirkning på kvinder, der ofte er tvunget til at vælge imellem børn og karriere på grund af manglende fleksible former for arbejdstilrettelæggelse og pasningsordninger, fastlåste kønsrollemønstre og en ulige fordeling af familieansvaret mellem mænd og kvinder. De fremskridt, kvinder har gjort, bl.a. inden for Lissabon-strategiens hovedområder, som f.eks. uddannelse og forskning, afspejles ikke fuldt ud i deres position på arbejdsmarkedet. Det er et spild af menneskelige ressourcer, som EU ikke har råd til. Samtidig truer lave fødselstal og en dalende arbejdsstyrke EU's politiske og økonomiske rolle.”

Læs MEDDELELSEN, der er på 22 sider.


EU-Parlamentet

EU-Parlamentets udvalg for kvinders rettigheder og ligestilling har en hjemmeside på dansk. Den giver direkte adgang til de seneste dokumenter. Klik.

Ligestillingsudvalget fik ny formand i januar 2007, Anna ZÁBORSKÁ. Hun er fra Slovakiet og medlem af den kristeligt-demokratiske gruppe. Blandt udvalgets medlemmer er der kun en dansker, socialdemokraten Britta Thomsen.

De europæiske socialdemokraters sektion for ligestilling (PES Women) har sin egen hjemmeside på engelsk.


Ministerrådet

Kommissionens meddelelse med planerne for de kommende år er som nævnt ovenfor fra 1. marts 2003. Det betyder, at debatten om dette program nu foregår blandt ministrene, parlamentarikerne og i ØSU.

Foreløbig henvises til referatet af debatten i Folketingets Europa-Udvalg i november 2006 med en meget god sammenfatning og debat om de aktuelle ligestillingsspørgsmål i EU og andre fora. Referatet.


Særligt om den sociale dialog om ligestilling

Arbejdsgivere og lønmodtagere på europæisk plan indgik i 2005 en ny aftale om ligestilling i EU. Den sociale dialog skal fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Både hvad angår lønforskellen mellem mænd og kvinder og antallet af kvindelige ledere halter Danmark langt efter EU-gennemsnittet.

Aftalen findes her i en dansk udgave.

Nyhedsbrevet A4 lavede en gennemgang af den nye aftale, Læs A4-artiklen her. I en artikel i Agenda, der udgives af Dansk Arbejdsgiverforening, kalder lektor Ruth Emerek aftalen for ”uhyre progressiv”. Ruth Emerek, Aalborg Universitet er dansk deltager i EU’s ekspertnetværk om ligestilling. Artiklen fra 17. marts 2005 kan læses her.Links, artikler og bøger om ligestilling- og ligebehandling.

Ligestillingskonsulent Helle Jacobsen skrev i en artikel i LO-Magasinet 2.5.1998 om EU som løftestang for ligestillingsarbejdet. Hun nævner bl.a. at en række domme ved EF-domstolen har betydet, at de danske regler er blevet ændret flere gange.

Helle Poulsen har i 2006 skrevet en PhD-afhandling om ILO og ligestillingsarbejdet, der fortrinvis beskæftiger sig med ligestillingsarbejdet i udvalgte udviklingslande. Se Helle Poulsen, The Elusive Gender, The International Labour Organisation and the Construction of Gender Equality, Københavns Universitet, 2006 ved at klikke her.

LO har en hjemmeside, der alene beskæftiger sig med ligestilling. Klik

Det socialdemokratiske netværk tagligestilling.dk kan ses her Klik.

Medlem af EU-parlamentet, (S) Britta Thomsens seneste pressemeddelelser om det europæiske ligestillingsabejde, klik.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.