Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.01.08 Kommissionen vil have fuld gennemførelse af ligestillingsdirektiv

31. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til 11 medlemsstater med besked om, at de fuldt ud skal gennemføre EU-reglerne om forbud mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, alder, handicap eller seksuel orientering. De pågældende lande - Tjekkiet, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn, Malta, Nederlandene, Finland og Sverige - har to måneder til at reagere, og hvis ikke de gør det, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved EF-Domstolen. Endvidere har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Tyskland og to supplerende åbningsskrivelser til Letland og Litauen. Direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet (2000/78/EF) blev vedtaget i 2000, og det skulle være gennemført i national lovgivning i december 2003.

"Medlemsstaterne har allerede gjort meget for at sikre, at man har ret til ligebehandling på arbejdsmarkedet. Men i nogle tilfælde skal lovgivningen forbedres yderligere, hvis rettighederne skal kunne anvendes i praksis", sagde Vladimír Špidla, EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. "Ligebehandling på arbejdsmarkedet er afgørende for, at man har en fair mulighed for at bidrage til samfundsøkonomien og deltage i det sociale liv. Potentialet i EU-direktiverne kan imidlertid ikke udnyttes fuldt ud, hvis de ikke gennemføres helt og korrekt i de nationale lovgivninger."

I dag har 11 medlemsstater, der ikke har gennemført direktivet korrekt, modtaget såkaldte begrundede udtalelser. Det er anden fase i traktatbrudsproceduren.

Der er primært problemer på følgende områder:
  • Den nationale lovgivning har begrænsninger med hensyn til, hvem og hvilke områder den omfatter, sammenlignet med direktivet (f.eks. manglende beskyttelse for tjenestemænd eller i forbindelse med adgang til at udøve selvstændig virksomhed).
  • Forskelsbehandling defineres på andre måder end i direktivet (bl.a. begreberne indirekte forskelsbehandling, chikane og instruktion om at forskelsbehandle).
  • Arbejdsgivernes forpligtelse til at sørge for tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang er ikke gennemført ordentligt.
  • Der er uoverensstemmelser i de bestemmelser, der skulle hjælpe ofre for forskelsbehandling (f.eks. omvendt bevisbyrde, foreningers ret til at bistå enkeltpersoner i forbindelse med sager og beskyttelse mod repressalier).
Tyskland har i dag modtaget en åbningsskrivelse, som er første fase i traktatbrudsproceduren. Tyskland har to måneder til at reagere. Kommissionen peger bl.a. på følgende punkter:
  • Den nationale lovgivning omfatter ikke afskedigelser.
  • Der er utilstrækkelig arbejdsgiverbeskyttelse over for personer med handicap.
  • Klagefristen på to måneder er for kort.

Kommissionen har endvidere besluttet at sende supplerende åbningsskrivelser til Letland og Litauen om deres gennemførelse af direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet, især vedrørende en for restriktiv definition af forskelsbehandling (Letland) og en for omfattende undtagelse med hensyn til forskelsbehandling på grund af alder (Letland og Litauen).

De første åbningsskrivelser blev sendt til 17 medlemsstater i december 2006. Proceduren over for Cypern og Slovenien vedrørende ukorrekt gennemførelse af direktivet er siden da blevet afsluttet i december 2007, efter at de to lande havde vedtaget ny lovgivning, der imødekom Kommissionens kritik.

Første fase i traktatbrudsproceduren er endvidere indledt over for Belgien og Slovakiet (som for nylig har vedtaget ny lovgivning), Danmark, Polen, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige, men disse sager behandles fortsat.

Kommissionen er fortsat i færd med at analysere lovgivningen om gennemførelse af direktivet i Bulgarien, Luxembourg, Østrig og Rumænien.

Kommissionen er ved at udarbejde en rapport om gennemførelsen af direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet i EU, og den vil offentliggøre rapporten i første halvdel af 2008.

Baggrund

På Det Europæiske Råds møde i Amsterdam i 1997 gav medlemsstaterne EU til opgave at bekæmpe forskelsbehandling. Alle 27 EU-lande har nu vedtaget ny lovgivning til gennemførelse af direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet, som enstemmigt blev vedtaget i 2000. Ikke alle nationale lovgivninger lever imidlertid fuldt ud op til disse krav. Kommissionen har påtaget sig at fortsætte dialogen med medlemsstaterne for at sikre, at alle problematiske spørgsmål afklares, og at direktiverne om ligestilling på arbejdsmarkedet og om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (se pressemeddelelse på engelsk) er gennemført fuldt ud og korrekt i alle medlemsstaterne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.