Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.07.10 Europa-Parlamentet ønsker bedre balance i “flexicurity”

06. Jul. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet sendte i dag et klart signal til stats- og regeringslederne i de 27 EU-lande, at parlamentet ønsker en bedre balance i ansættelser på arbejdsmarkederne. Faste ansættelser uden tidsbegrænsning må være det almindelige. Atypiske ansættelser er i orden, men de må også give en sikkerhed for de ansatte, hedder det i en betænkning fra Pascale Gruny, der er medlem af parlamentets konservative-kristelige demokratiske EPP-gruppe.

Betænkningen opfordrer også EU-kommissionen til at tage flexicurity-begrebet op til overvejelse. Samtidig hedder det, at medlemslandene må sikre en afbalanceret gennemførelse af principperne for flexicurity. Den åbne koordineringsmetode, hvor landene lærer af hinanden, kan bruges til at samordne de forskellige tiltag i landene.

Socialdemokraternes Ole Christensen finder det bemærkelsesværdigt, at parlamentet med så klare ord fremhæver, at der må gøres noget for at sikre, at flexicurity under krisen ikke bliver brugt til at skabe større fleksibilitet for arbejdsgiverne uden sikkerhed for de ansatte.

- Det er væsentligt at få frem, at flexicurity ikke kun er dårligt for lønmodtagerne, men også rummer muligheder. Men som vi ser, at fleksibiliteten i dag breder sig under krisen, så skaber det en modvilje mod ordningerne. Passer medlemslandene ikke på, så er jeg overbevist om, at parlamentet senere vil være endnu mere kritisk, siger Ole Christensen.

Betænkningen direkte fordømmer den uforbeholdne erstatning af regulære ansættelser, der sker. Det hedder, at den øgede brug af atypiske kontraktformer ”bidrager til ringere og mere usikre arbejdsforhold end regulære ansættelsesforhold, og som er til skade for offentligheden, arbejdstagere og konkurrenter; understreger, at en sådan utilladelig praksis er i modstrid med og destabiliserer den europæiske socialmodel, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre alt for at bekæmpe denne utilladelige praksis på lang sigt, f.eks. ved at indføre strengere sanktioner.”

Sanktioner over for grove udnyttelser

Parlamentet ser dog også gode sider ved fleksible arbejdsordninger. Betænkningen henviser til Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår, der skelner mellem atypiske og meget atypiske ansættelser. Instituttet fremhæver, at familier, studerende og flere andre grupper har behov for fleksible ordninger. Men det må sikres, at også de atypiske ansættelser giver rettigheder.

Parlamentet tager også de mange forskellige ordninger for selvstændige, der bliver en slags ”freelancere”, op. Men betænkningen advarer mod ordninger, hvor ansatte tvinges til at blive selvstændige. Den bemærker, at der er stadigt stigende problemer med såkaldte ”falske ” selvstændige, der tvinges af arbejdsgiveren til at arbejde under kummerlige forhold. Det hedder, at ”de arbejdsgivere, der udnytter de ”falske” selvstændiges arbejdskraft, også skal pålægges sanktioner.”

Også de postkasseselskaber, som lever i de skjulte, vil Parlamentet til livs. Kommissionen opfordres til at se nærmere på problemet.

Betænkningen lægger op til yderligere dialog mellem arbejdsmarkedets parter og fremhæver, at kollektive aftaler breder sig.

- Og det er positivt. Vi ser, at det er det almindelige, at lønmodtagere er dækket af overenskomster. Det er netop vigtigt, at de er med, når vi taler om flexicurity, siger Ole Christensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.