Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tidslinje for den sociale dialog i EU

23. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En oversigt over udviklingen i den sociale dialog og aftaler, den har skabt er:

 • 1985: Den ny formand for EU-kommisionen, Jacques Delors, indkalder arbejdsmarkedets parter til et møde, hvor han opfordrer parterne til at gå i dialog. Denne ” to-parts-dialog”, er siden blev kaldt  Val Duchesse-processen efter slottet uden for Bruxelles, hvor mødet fandt sted. De sociale partnere begynder herefter at vedtage ikke-bindende fælles udtalelser.
 • 1991: Regeringskonference om ny traktat. De sociale partnere vedtager den 31. oktober 1991 at gå sammen om det forslag, som lægger op til reformer af hele arbejdsmarkedspolitikken og giver parterne mulighed for at indgå egentlig forpligtende aftaler for EF-landene.
 • 1993: Kommissionens meddelelse ”vedrørende implementeringen af Protokollen af Socialpolitikken (KOM (1993) 600 final).
 • 1994: Den Europæiske Unions traktat træder i kraft
 • 1995: Første aftale mellem parterne om forældreorlovs – vedtaget efter traktatens artikel 139 – bliver vedtaget af Rådet.
 • 1996: Kommissionens meddelelse ”vedrørende udviklingen af den sociale dialog på et fælles plan.”
 • 1997: Anden aftale mellem parterne – denne gang om deltidsarbejde. Bliver til et direktiv og i Danmark en lov, der strammer bestemmelser om, hvornår deltidsansatte har samme rettigheder som fuldtidsansatte.
 • 1998: Kommissionens meddelelse af 20. maj: ”Vedtagelse og fremme den sociale dialog på fælles plan. Lægger nu op til en sektordialog, og der oprettes et særligt sektordialogudvalg.
 • 1999: Tredje aftale – nu om arbejde på tidsbestemte kontrakter.
 • 2000: Europæiske topmøde i Lissabon i marts. Den særlige Lissabon-proces sættes i gang med en ti-års-plan på det økonomiske, sociale og miljøpolitiske områder for at opnå en bæredygtig økonomisk grobund, flere og bedre jobs med bedre social samhørighed. Arbejdsmarkedets medvirken forudsættes. På topmødet i december i Nice samme år vedtages en ny social dagsorden, der understreger betydningen af den sociale dialog og fremhæver konkurrenceevne, solidaritet og passende balance mellem fleksibilitet og sikkerhed ved beskæftigelse.
 • 2001: Parterne kommer med et fælles udspil den 11. december til EU-topmødet i Laeken uden for Bruxelles.
 • 2002: 26. juni Kommissionens meddelelse Den Europæiske sociale dialogen forkæmper for nydannelser og fornyelser (KOM (2002) 341 final). Se dokumentet her.
  En ny generations tekst fastsætter en bedre implementerende og overvågende rolle af de sociale parter. For det første optagelsen i marts 2002 af rammeaftale-handlingerne af livslang udvikling af kompetencer og kvalifikationer, som bliver implementeret ved den åbne metode for koordination. For det andet optagelsen i juli 2002 af telearbejdsaftalen, den første ”selvstændige” rammeaftale. I det selvstændige ligger, at aftalen ikke går gennem EU-systemet, men at parterne selv er ansvarlige for den.
  Den 28. november vedtager parterne det første fælles treårs arbejdsprogram for 2003-05. Programmet indeholder punker, som parterne vil tage op i perioden.
 • 2003: Det første sociale treparts-topmøde for vækst og beskæftigelse mellem EU-formandskabet, Kommissionens formand og arbejdsmarkedets parter.
 • 2004: 12. august: Meddelelsen fra Kommissionen Reformpartnerskaber i et udvidet Europa - Øge den europæiske sociale dialogs bidrag(KOM (2004) 557). Se dokumentet her.
  8. oktober: Parterne vedtager en aftale om en indsats mod stress. Aftalen er den anden, som de selv tager initiativ til – denne gang ud fra deres fælles handlingsplan.
  2005: På det Europæiske Råd i marts foretager stats- og regeringslederne en midtvejsevaluering af Lissabon-processen. Konklusionerne gentager, at arbejdsmarkedets parters indsats er afgørende for at nå målene.
  29. september: Den sociale dialogs topmøde. 20 års dagen af den Europæiske sociale dialog blev fejret i Palais d’Egmont i Bruxelles.
 • 2006: Parterne indgår en ny aftale om et treårigt handlingsprogram for 2006-08. Programmet præsenteres på forårets sociale topmøde. Programmet han læses her.
  25. april: Sektordialogen tager et afgørende stridt med en aftale om crystalline silica, som dækker mere end 2 millioner arbejdere. Aftalen kan læses her.
  December: Parterne indgår en frivillig rammeaftale om vold og chikane på arbejdspladsen. Aftalen skal nu omsættes i de enkelte lande.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.