Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.07.07 Hvidbog om sport

16. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har fremlagt en hvidbog om sport. Flere elementer i det kommende politiske arbejde med hvidbogen har betydning for arbejdsmarkedets parter i den brede betydning. 

I Danmark er Spillerforeningen eksempelvis medlem af LO, og spilleragenters virksomhed er et af de områder, som Kommissionen finder behov for at vurdere. Der tales også om at fremme nedsættelse af europæiske dialogudvalg for sportssektoren og i den forbindelse at understøtte arbejdsgiverne og arbejdstagerne.

 

Både EU-kommissionen, Ministerrådet, Europa-Parlamentet og EF-domstolen har i årtier beskæftiget sig med sporten. Først med udgangspunkt i de økonomiske aktiviteter og overholdelse af traktatens regler, når der var tale om økonomiske aktiviteter af en vis rækkevidde.

Bosmann-dommen om den belgiske fodboldspiller, der blev stavnsbundet og først slap fri af EF-domstolen, er den mest omtalte EU-sag på sportens område. Det drejede sig om arbejdskraftens fri bevægelighed.

I hvidbogen taler skriver Kommissionen om sportens sociale betydning. Den kan bruges til inddragelse og integration, den kan bruges i kampen mod racisme og diskrimination og den kan bruges i arbejdet for at skabe lige muligheder.

Til det mest spændende hører måske sportens finansiering og spændingsfeltet mellem den offentlige støtte, der gives til den sunde sjæl i den sunde, og den offentlige støtte som er traktatstridig fordi den gives til sportsorganisationer, der reelt er blevet kommercielle koncerner for længe siden.

Hvidbogen om sport vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, og resultaterne af den vil blive forelagt for EU's sportsministre. Til oktober holder Kommissionen en konference for at drøfte hvidbogen med de berørte parter på sportsområdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.