Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

LOs høringssvar om direktivforslag om supplerende pensionsrettigheder

28. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

LO har modtaget Beskæftigelsesministeriets rammenotat om forslag til direktiv KOM (2005) 507 og skal i den anledning bemærke følgende.


Hensigten med direktivet er, at nedbringe barrierer for arbejdskraftens frie mobilitet på området for supplerende pensioner. Imidlertid har direktivet samtidig en social dimension, fordi det forbedrer lønmodtagernes (supplerende) pensionsvilkår. Det sidstnævnte gør sig først og fremmest gældende i andre lande, der har langt skrappere adgangskrav mv. end i de danske ordninger.

LO anerkender, at der kan være behov for en fælles EU regulering for at styrke mobiliteten og forbedre pensionsvilkårene i de lande, der har langt ringere ordninger end de danske arbejdsmarkedspensioner.

De danske arbejdsmarkedspensioner er i vid udstrækning overenskomstbaserede. Arbejdsmarkedets parter har i Danmark prioriteret opbygningen af arbejdsmarkedspensioner, med det resultat, at vilkårene i de danske ordninger i mange tilfælde er bedre end de minimumsbetingelser, som direktivforslaget lægger op til.

LO har samtidig hæftet sig ved, at der er tale om et minimumsdirektiv, som ikke er til hinder for at opretholde mere gunstige pensionsvilkår i de enkelte EU medlemslande.

LO lægger vægt på, at konsekvenserne af direktivet bliver meget grundigt belyst og at direktivet får en udformning, der tager højde for eventuelle problemer for de danske pensionsordninger/det danske aftalesystem, som måtte blive afdækket, således at direktivet respekterer det danske overenskomstbaserede pensionssystem.

LO vil især fremhæve følgende forhold, som bør inddrages i det kommende arbejde med direktivet;

  • At en grænseoverskridende overførselsmulighed i forbindelse med jobskifte ikke må kunne skabe usikkerhed om lønmodtagernes fremtidige pensionsforhold, hvilket kan sikres ved at medlemsstaterne – herunder arbejdsmarkedets parter – får mulighed for at stille krav om, at pensionen kun kan overføres til en lignende ordning. 
  • At arbejdsmarkedets parter får ret til at aftaleimplementere direktivet i overensstemmelse med hidtidig praksis.


LO har følgende bemærkninger til de enkelte artikler.


Artikel 4. Erhvervelse af rettigheder

Direktivets Artikel 4 (b) og (c) pålægger medlemsstaterne at sikre et alderskrav på højst 21 år og en karensperiode på maksimalt 1 års ansættelse.
Indretningen af de danske ordninger betyder, at direktivforslagets krav til karens- og aldersbestemmelser ikke har konsekvenser for de aftalebaserede LO-ordninger i den private sektor og på det kommunale område. På det statslige område kan direktivforslaget få en (lille) betydning for de overenskomstbaserede ordninger, såfremt tilstedeværelsen af ”miniordninger” ikke vil være tilstrækkelige til at opfylde direktivets bestemmelser.

I øvrigt tolker LO direktivets bestemmelser således, at direktivet regulerer adgangsbetingelserne til ordninger, der omfatter givne personalegrupper. Dette er altså ikke ensbetydende med, at ordninger på tværs af personalegrupper skal være ens. Det betyder bl.a., at lærlinge ikke vil blive berørt af direktivet.

I bilaget er de nærmere adgangsbetingelser for så vidt angår alders- og karensperioder nærmere beskrevet for LO-grupperne.

Endelig vil LO opfordre til at eventuelle konsekvenser for tjenestemandspensions-systemet bliver belyst. 


Artikel 5. Bevarelse af hvilende rettigheder

Direktivforslaget lægger op til, at medlemsstaterne skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre en fair regulering af hvilende rettigheder. Medlemsstaterne kan dog tillade, at pensionsordningerne ikke ”bevarer” hvilende rettigheder, men i stedet giver mulighed for at overføre værdien af pensionsrettighederne, når disse ikke overstiger en grænseværdi fastsat af medlemsstaten.

LO vil gerne have belyst, om den sidstnævnte bestemmelse kan få betydning for de danske ordninger og de danske lønmodtagere.


Artikel 6. Overførsel af pensionsrettigheder

Direktivforslaget sikrer bl.a., at et fraflyttende medlem skal have ret til at få alle pensionsrettigheder overført senest efter 18 måneder enten inden for eller mellem medlemsstater og at der ikke må opkræves uforholdsmæssige store gebyrer for at flytte pensionsrettigheder.

I Danmark er hovedparten af selskaberne tilsluttet jobskifteaftalen, som sikrer muligheden for en billig overførsel af pensionsrettigheder i forbindelse med jobskifte. En del selskaber er dog ikke tilsluttet aftalen, og opkræver derfor relativt større gebyrer i forbindelse med flytning.

LO hilser det velkomment, at direktivet sikrer en mere omkostningsfri overførsel blandt de selskaber, som i dag ikke er tilsluttet jobskifteaftalen.

Som reglerne er i dag, mener LO ikke, at der umiddelbart kan overføres pensionsopsparing i forbindelse med grænseoverskridende jobskifte.

LO støtter hensigten med direktivforslagets bestemmelser, nemlig at lønmodtageren skal kunne samle sin pensionsopsparing et sted. Problemet med manglende overførselsmuligheder bliver dog mindre, når der samtidig, som i Danmark, sker en fair behandling af hvilende pensionsrettigheder.

LO vil dog understrege, at en eventuel grænseoverskridende overførselsmulighed i forbindelse med jobskifte, ikke må kunne skabe usikkerhed om lønmodtagerens fremtidige pensionsforhold. Såfremt der åbnes op for en grænseoverskridende overførselsmulighed skal medlemsstaterne – herunder arbejdsmarkedets parter – have mulighed for at stille krav om, at pensionen kun kan overføres til en lignende ordning. Det betyder, at parterne har mulighed for at stille betingelser i forhold til ydelsessammensætning og sikkerhed omkring opsparingen, når der overføres. LO ønsker dette hensyn indarbejdet i direktivteksten.

Endvidere bør det undersøges og vurderes om muligheden for grænseoverskridende overførsler vil kunne have eventuelle negative følgevirkninger for de danske ordninger, som er tilsluttet jobskifteaftalen.

Dertil kommer, at der behov for at klargøre bestemmelsen om, at det modtagende selskab ikke må pålægge særlige krav for erhvervelse af rettigheder. Direktivet er ikke særligt præcist formuleret på dette område. Det er således uklart, om bestemmelsen 6.3 kan få betydningen for selskabers krav til helbredsoplysninger i forbindelse med jobskifte. LO ønsker direktivteksten præciseret, så overførte medlemmer ikke nødvendigvis stilles bedre end nyoptagne medlemmer.

Endelig skal LO henlede opmærksomheden på, at skattereglerne udgør en væsentlig barriere for grænseoverskridende overførsler ved jobskifte. Direktivet berører ikke skatteforhold. 

 

Artikel 7. Information

Det nye i forhold til direktivforslagets informationskrav er en udvidelse af personkredsen, som skal informeres. Hvor der i øjeblikket gives information til de lønmodtagere, der er omfattet af en pensionsordning, udvides dette i direktivforslaget til alle lønmodtagere på arbejdspladsen.

LO skal gøre opmærksom på, at lønmodtagerne i forbindelse med ansættelsen allerede i dag informeres i ansættelsesbeviset om tilstedeværelsen af den pensionsordning, der er tilknyttet ansættelsesforholdet.


 

Artikel 9. Implementering

Kommissionen foreslår, at parterne i fællesskab skal anmode om tilladelse til at gennemføre direktivet ved kollektive overenskomster, og at regeringen derefter skal give tilladelse hertil.

LO mener, det er et unødvendigt indgreb i parternes autonomi. Det er også en unødvendig stramning af den hidtidige praksis og af den hidtidige fortolkning af traktatens artikel 137, stk. 3. LO opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at formuleringen i artikel 9, stk. 1 formuleres som i tidligere direktiver for eksempel således:

"Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den .... eller sikrer senest på denne dato, at arbejdsmarkedets parter gennem overenskomster fastsætter de nødvendige bestemmelser, idet medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at de til enhver tid kan garantere de med dette direktiv tilstræbte resultater."

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.