Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sociale almene ydelser må tælle mere end det indre marked

07. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Medlemslandene betaler de sociale ydelser til borgerne. Det indre marked må ikke lægge hindringer i vejen for, at medlemslandene selv definerer, hvordan de vil yde den helt afgørende sociale service over for borgerne.

Det mener et flertal af medlemmer i Europa-Parlamentet, der på samlingen i Strasbourg vedtog en betænkning om sociale ydelser af almen interesse. Det hedder i den, at nærhedsprincippet skal gå forud for reglerne om det indre marked. Hvordan medlemslandene tilrettelægger politikken for de sociale ydelser, finansieringen og leveringen af de sociale ydelser af almen interesse hører under medlemslandenes og de lokale myndigheders kompetence.

”Europa-Parlamentet respekterer og støtter dette princip og anmoder EU’s institutioner om at tilslutte sig denne holdning,” hedder det i betænkningen, der havde den irske socialist Proinsias De Rossa som ordfører.

Store økonomiske interesser

Der er ikke fuldstændig enighed om, hvad der gemmer sig bag begrebet sociale tjenester af almen interesser. Debatten var intens, da EU udformede direktivet om tjenester og serviceydelser. Da gik debatten især på, om der var tjenester og serviceydelser, der lå uden for det indre marked og almindelige regler for den fri konkurrence over grænser.

Interessen for de sociale tjenester er stor, fordi alene social- og sundhedsområdet skønnes at tegne sig for 9,4 procent af medlemslandenes samlede BNP og beskæftige 21,4 millioner mennesker i EU.

Parlamentet fremhæver, at de nationale og lokale myndigheder har behov for klarhed over, hvad de må og ikke må i forhold til konkurrenceregler, udbud og lignende. Kommissionen er kommet med en vejledning, og det ser Parlamentet som et fremskridt. Men det hedder, at den ikke er tilstrækkelig, da den ”ikke leverer den nødvendige juridiske sikkerhed, hvilket har en tendens til at hindre leverandører af sociale ydelser af almen interesse i at udfylde deres funktion.”

Selv om de enkelte lande har ansvaret for de sociale ydelser, finder hverken parlamentet eller Kommissionen, at EU skal se passivt til. Det hedder i betænkningen, at de sociale ydelser af almen interesse er en uundværlig investering i Europas økonomiske fremtid. Behovet for ydelserne vokser under den økonomiske krise, og de har en vigtig rolle at spille i hele EU’s strategi for Europas udvikling frem til 2020. I den er der netop mål for både beskæftigelse og bekæmpelse af fattigdom.

Parlamentet mener derfor, at medlemslandenes regeringer er nødt til at sikre en ordentlig økonomisk ramme for de sociale ydelser af almen interesse. De er samtidig forpligtet af traktaten til at udvikle en social markedsøkonomi og sikre den europæiske sociale model.

Ønsker undersøgelser

Normalt skelnes der mellem almene interesser og almene økonomiske interesser, hvor der er penge indblandet i den almindelige service. Parlamentet finder, at det imidlertid må være karakteren af den enkelte service, der afgør, om almindelige konkurrencevilkår skal gælde. Parlamentet lægger op til, at der arbejdes på klarere definitioner. Det foreslår, at der oprettes en taskforce med deltagelse af alle interesserede parter.

Parlamentet finder også, at det burde overvejes at oprette et særligt europæisk observatorium eller ressourcecenter for sociale ydelser af almen interesse, der blandt andet kunne indsamle oplysninger om udviklingen i de enkelte lande.

Socialdemokraternes Ole Christensen har deltaget i arbejdet med betænkningen i parlamentets beskæftigelsesudvalg og hilser den velkommen.

- Og det er glædeligt, at EU-kommissær László Andor tilsyneladende allerede har taget vel imod vort arbejde og ser muligheder i at få oprettet et ekspertudvalg, der kan arbejde videre med hele spørgsmålet om de sociale tjenester. De bliver helt afgørende i de kommende år, siger Ole Christensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.