Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.06.09 Sundhedsministre går imod EU-parlamentet – parter advarer

09. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Patienters ret til at blive behandlet i et andet land kom ud i en hård debat, da EU-landenes sundhedsministre i dag diskuterede et forslag til direktiv om patienters rettigheder. En række ministre krævede, at landene selv kan afgøre, om de vil betale for, at patienter bliver behandlet i et andet land.

Dermed gik ministrene imod det forslag, som Europa-Parlamentet kom med i april, som giver patienterne friere muligheder for at blive behandlet i udlandet. Efter parlamentets opfattelse kan landene kun kræve de omdiskuterede forhåndsgodkendelser til behandling i et andet land, hvis den frie adgang spolerer landenes egne sundhedssystemer.

På rådsmødet i Luxembourg fik det tjekkiske EU-formandskab ros for det oplæg, der var lagt frem på mødet. Så godt som alle lande støttede, at de enkelte landes sundhedssystemer kan kræve en forhåndsgodkendelse, så de har mulighed for at have styr på antallet og omkostningerne ved et friere sygehusvalg også i andre lande. Især Spanien og Portugal var nervøs for at åbne et marked for behandling på sygehuse i andre lande.

Problemer med langtidspleje

Ministrene fra flere lande er også bekymrede for, at forslaget åbner for et marked for pleje, når patienter er blevet opereret. De er enige om, at forslaget ikke må gribe ind i det, der normalt hører til det sociale område. Der ventes derfor nye forslag, der afklarer, hvad der forstås ved pleje og langtidspleje, som ikke er omfattet af forslaget til direktiv.

Der er heller ikke klarhed over, hvilke sygehuse der er omfattet af forslaget. Nogle lande ønsker, at det kun er offentlige sygehuse, patienterne kan blive behandlet på i et andet land. Andre går ind for, at det også er private sygehuse, som det offentlige har aftaler med. Og enkelte ser stort på aftaler med sygehusene, når deres egne systemer stadig blot skal refundere, hvad det ville koste, hvis behandlingen bliver udført af landets egne hospitaler.

Det kommende svenske EU-formandskab arbejder fra juli videre med forslaget. Den svenske minister var efter fagligt.eu’s oplysninger den eneste, der i dag holdt sig uden for debatten.

Parter advarer mod

De europæiske arbejdsgivere i hospitalssektoren, HOSPEEM, og de offentligt ansattes EPSU advarer mod at åbne for et marked for sundhedsydelser. Under en debat på EPSU’s kongres i Bruxelles advarede generalsekretæren for HOSPEEM, Godfrey Perera, især mod Europa-Parlamentets betænkning. Det var helt afgørende for de offentlige myndigheder og hospitalerne, at de kunne sige nej til behandling i udlandet, hvis de selv kunne udføre opgaverne inden for en rimelig tid.

Han frygtede, at man indrettede et system for en procent af befolkningen, der havde ressourcer til at søge den på papiret bedste behandling i et andet land, på bekostning af de øvrige 99 procent af borgerne.

- De ældre, de mindre bemidlede og de knap så stærke patienter, hvad med dem, spurgte Godfrey Perera, der mente, at det ikke kunne undgå at ramme de almindelige hospitaler og udviklingen af dem, hvis der blev åbnet totalt for et marked.

Han understregede, at de offentlige systemer allerede i dag har problemer med at følge op på de skader, der sker, når folk har gennemgået en kosmetisk operation i et andet land. Men også for de almindelige operationer kan der være problemer. Dertil kommer hele spørgsmålet om, at patienter oftest har behov for opfølgning efter en operation.

- Det skal være muligt at følge en patient både før og efter operationen, hvis den foretages i udlandet, sagde Godfrey Perera og berørte dermed også de bekymringer for langtidspleje, som ministrene var inde på i Luxembourg.

Klagesager – EF-domstolens stilling

Også de mange fejl, der sket under operationer, var generalsekretæren inde på. Der er store erstatningssager, og her er det ofte besværligt at få gennemført dem, når en operation er udført i et andet land.

Han erkendte, at hans kritik ofte blev imødegået med, at der kunne laves regler, der løste problemerne.

- Men i disse spørgsmål er det lettere at lave regler end at løse problemerne i praksis, sagde Godfrey Perera.

Han påpegede, at Kommissionens forslag blev lagt frem for at løse de uklarheder, der er om patienters muligheder for at blive behandlet i et andet land. EF-domstolen havde med en række domme skabt en vis klarhed, men ikke tilstrækkeligt. Og det var efter HOSPEEM’s opfattelse ikke EF-domstolen der skulle lovgive i de spørgsmål.

Med det ny forslag frygtede Godfrey Perera, at der blev nye uklarheder, og at domstolen igen ville lovgive gennem de sager, der blev rejst.

- HOSPEEM ønsker ligesom EU-kommissionen at få større klarhed, men ikke en domstol, der lovgiver. Det må vi kæmpe mod sammen med EPSU, sagde generalsekretæren.

Grundlæggende ret til behandling

Formanden for EPSU’s sundhedsudvalg, Karen Jennings, støttede, at parterne gik sammen i en fælles kamp mod forslaget. Hun var enig med arbejdsgiverne i, at patienterne havde en vis ret til at blive behandlet i udlandet, men ikke på bekostning af de hjemlige sundhedssystemer. Der måtte ikke blive en ny markedsgørelse af sundhedssystemerne.

- Markedet er ikke vejen, sagde Karen Jennings.

Hun fremhævede, at en ordentlig behandling på et sygehus var en grundlæggende ret som ikke måtte blive bestemt af, om patienten kunne betale. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.