Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.03.09 EF-domstolen: Tandklinikker skal give plads for ny privatisering

11. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen har på ny behandlet en principiel sag på det sundhedspolitiske område og afgjort den til fordel for EF-traktatens regler om fri etableringsret på tværs af grænserne.

Også i denne sag er EF-traktatens regler stærke nok til at underkende Østrigs nationale love, der satsede på et nationalt, delvis statsligt sundhedssystem.

Når EF-domstolen sammensættes af de 13 mest erfarne dommere, er der principper på kant. Dommens resultat er en privatisering af den østrigske tandbehandling i strid med den lovgivning, som landet selv har opretholdt indtil nu.Det er det tyske private selskab Hartlauer, der med EF-domstolens hjælp får åbnet Østrig for sine private klinikker.

Selskabet fik afslag på en tilladelse til at oprette en privat behandlingsinstitution i form af et tandbehandlingsambulatorium i Wien. Ifølge de østrigske myndigheder var udbuddet på tandplejeområdet i Wien tilstrækkeligt sikret af offentlige behandlingsinstitutioner, private almennyttige institutioner og øvrige sygekasselæger, der tilbød tilsvarende ydelser. Denne vurdering var baseret på forholdet mellem antallet af indbyggere og antallet af tandlæger, som var én tandlæge pr. 2 207 indbyggere.

Wiener Landesregierung fastslog, at den kommende tyske private institution ikke ville fremskynde, intensivere eller på anden måde væsentligt forbedre tandplejen for indbyggerne i Wien.

Derfor sagde man nej til det planlagte private tandbehandlingsambulatorium.

De østrigske behandlingsinstitutioner – offentlige, private almennyttige eller sygekasselægerne – skal imidlertid ikke på samme måde søge tilladelse til at oprette deres virksomhed. Dermed er der efter domstolens opfattelse tale om en forskelsbehandling, der lægger ulovlige bånd på EF-lovgivningens regler om den frie etableringsret.

Kernen er ifølge domstolen, at de østrigske regler ikke er egnede ”til at sikre gennemførelsen af formålet om at opretholde en god, stabil lægetjeneste, som alle har adgang til, samt om at imødegå en risiko for et alvorligt indgreb i den sociale sikringsordnings økonomiske ligevægt.”

Man må altså godt lave regler, hvis de er gode. De østrigske regler var efter domstolens opfattelse ikke gode nok. Spørgsmålet er nu, om Østrig kan eller vil tilpasse sin lovgivning for at forsøge at fastholde det østrigske system.


DOMSKONKLUSIONEN:

Artikel 43 EF og 48 EF er til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagerne omhandlede, hvorefter det er nødvendigt at opnå tilladelse til at oprette en privat behandlingsinstitution i form af et selvstændigt tandbehandlingsambulatorium, og hvorefter der meddeles afslag på en ansøgning om en sådan tilladelse, når der – henset til det forhåndenværende behandlingstilbud fra sygekasselægerne – ikke forefindes et behov, der begrunder oprettelsen af en sådan institution, eftersom disse bestemmelser ikke også underlægger fælles praksisser en sådan ordning og ikke bygger på et kriterium, der i tilstrækkeligt omfang kan lægge en ramme for de nationale myndigheders skønsudøvelse.

Artikel 43: Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. Dette forbud omfatter også hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 48, anførte betydning, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.