Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.01.08 EU-kommissær lancerer "Forbrugernes markedsovervågning"

31. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissær Meglena Kuneva vil nu undersøge, hvordan markedet ir forskellige sektorer fungerer, set ud fra forbrugernes synspunkt.

Først foretages der en samlet screening af detailmarkedet ved hjælp af fem nøgleindikatorer på forbrugerområdet - priser, klager, kundeloyalitet, tilfredshed og sikkerhed – for at afdække mønstre, som eventuelt viser, at markedet ikke fungerer efter hensigten.
Uregelmæssigheder – som kan være tegn på, at gældende praksis fordrejer forbrugernes valg og hindrer konkurrencen i detailleddet – kan dernæst udløse et nyt trin i processen, dvs. en tilbundsgående målrettet undersøgelse af forbrugermarkedet samt korrigerende indgreb.
 
Denne nye vidtrækkende ordning måler endvidere, hvor stærkt forbrugerne står i de forskellige medlemsstater, og i hvilket omfang det indre detailmarked er integreret. "Forbrugernes markedsovervågning" vil supplere det tilsyn og de analyser, der foreslås i den seneste undersøgelse af det indre marked.

Resultaterne af den første screening, som offentliggøres i dag, bekræfter, at EU-kommissionen mangler overordnede, sammenlignelige EU-forbrugerdata inden for visse nøgleområder. En af forbrugerpolitikkens største opgaver i de kommende år bliver at indsamle sådanne data. Med udgangspunkt i de forhåndenværende data om de enkelte indikatorer inden for mere end 20 sektorer (tjenesteydelser og varer) meddelte kommissær Meglena Kuneva, at hun som topprioritet for tilbundsgående forbrugeranalyser i 2008 har til hensigt at indgå i et partnerskab med kommissær Charlie McCreevy for at fremme de nuværende initiativer vedrørende finansielle tjenester i detailleddet, og i den forbindelse navnlig forbrugernes vilkår inden for detailbankvirksomhed.

Baggrund


I stadig flere sektorer har vi i detailleddet været vidne til en række foranstaltninger, som i stigende omfang synes at fordreje forbrugernes valg og adfærd og måske endda hindrer konkurrencen. Det drejer sig bl.a. om uklar eller indviklet prisfastsættelse, som forhindrer forbrugerne i at sammenligne tilbud og træffe optimale beslutninger. Der kan også være tale om handelspraksis, hvor lokketilbud bruges til at påvirke forbrugernes adfærd og fordreje deres valg. Det samme er tilfældet, når der anvendes kombinerede tilbud og bundtede mindre tjenester, som forbrugerne ikke rigtig lægger mærke til, når de foretager større køb. Mere oplagte måder at begrænse forbrugernes valg på volder også fortsat problemer. Det drejer sig f.eks. om urimelige kontraktvilkår, som binder forbrugerne og gør det vanskeligt for dem at skifte leverandør.

Der findes allerede diverse markedsundersøgelsesværktøjer inden for Europa-Kommissionen og på nationalt niveau. Der foretages undersøgelser af konkurrenceforholdene og af hindringerne for det indre markeds gennemførelse. Undersøgelserne fokuserer typisk på erhvervsklimaet og tager udgangspunkt i informationer om virksomhederne.

"Forbrugernes markedsovervågning" vil give os de værktøjer, vi skal bruge til at vurdere, om vi har skabt de rigtige vilkår for det sidste led i processen, dvs. forbrugerens endelige køb. Vi ønsker, at købet skal foretages på et informeret grundlag, som ikke er fordrejet, for det fremmer sund konkurrence med udgangspunkt i tjenesteydelsernes og varernes meritter.

De næste skridt


I mange nøglesektorer, som f.eks. telekommunikations- og energisektoren, arbejdes der med at løse disse problemer. Med de budgetbegrænsninger, der gør sig gældende, og screeningoplysningerne i resultattavlen – har kommissær Meglena Kuneva meddelt, at der vil blive gjort en særlig indsats på følgende tre områder i 2008:

  • Finansielle tjenesteydelser i detailleddet. Vi vil videreføre det arbejde, Kommissionen allerede har gjort i forbindelse med finansielle tjenesteydelser i detailleddet, og uddybe analysen navnlig ud fra forbrugernes synspunkt. En målrettet undersøgelse skal give større indsigt i, hvilke faktorer der er afgørende for, om priser er gennemskuelige og sammenlignelige, og om kunderne er mobile. Resultaterne offentliggøres i årets løb.
  • Handel med forbrugsvarer på tværs af grænser (kameraer, cd'er, bøger). Forbrugerne har stadig kun ringe tillid til handel på tværs af grænser, og det er nødvendigt at se nærmere på prisforskellen mellem varer, som handles på tværs af grænser. Det er et af de områder, hvor der vil blive gjort en særlig indsats – med tilbagerapportering i 2008.
  • Forbrugernes klageadgang: Forbrugerne har ikke megen tillid til klageadgang og erstatning på nationalt plan og i forbindelse med handel på tværs af grænser. Der vil blive gjort en målrettet indsats på dette område.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.