Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.04.11 EU-Kommissionen klar med indre marked akt

13. Apr. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De frie rettigheder til at tage job i et andet EU-land får et yderligere skub frem, efter EU-kommissionen i dag spillede ud med 12 områder, hvor det indre marked skal styrket. Det ene område er lønmodtagernes ret til at tage arbejde i et andet land. De forskellige hindringer, der er i dag, skal væk, og et særligt europæisk erhvervskort sikre, at det bliver let at få uddannelser og kvalifikationer anerkendt.

Kommissionen har længe arbejdet med en akt for det indre marked. Den handlingsplan for akten, som Kommissionen vedtog i dag, skal være en løftestang for de 12 områder, så det indre marked for alvor bliver en realitet. Kommissionen er fast overbevist om, at det skaber øget vækst, konkurrenceevne og også social fremgang.

Den bygger videre på den rapport om en ny strategi for det indre marked, som tidligere EU-kommissær Mario Monti præsenterede for knap et år siden.

Flere af områderne i den ny handlingsplan er imidlertid kontroversielle. Det gælder først og fremmest forslaget, der skal fremme lønmodtagerne mobilitet i det indre marked, og forslaget til beskatning, der lægger op til en beskatning af energien og allerede har mødt modstand i Storbritannien.

Holland begrænser adgang til arbejdsmarked

5,8 millioner lønmodtagere i EU arbejdede i 2009 i et andet EU-land. Det svarer til 2,5 procent af europæerne. EU-kommissionen finder, at det er for få ikke mindst sammenlignet med USA. Derfor skal forholdene lettes, så det bliver enklere at tage arbejde i udlandet.

Anerkendelser af kvalifikationer er noget af det, som hidtil har voldt problemer, fordi uddannelser er forskellige i landene. Med et særligt erhvervskort skal det være muligt at få anerkendelse for kvalifikationer. Hvad det endeligt kommer til at indeholde, er noget af det, der kommer op til diskussioner.

Holland er et af de lande, der kan ventes at modsætte sig en fri adgang til arbejdsmarkedet til bestemte job. Bulgarere og rumænere har stadig ikke fri adgang til arbejdsmarkederne i ti EU-lande og skal stadig have en arbejdstilladelse i Holland – med eller uden et europæisk erhvervskort. Holland kan kræve det frem til 2014.

Storbritannien imod en CO2-afgift

Kommissionen foreslår også, at regler for beskatning af energi bliver ændret. Afgifterne bliver lagt om, så det bliver lettere for landene at omlægge beskatningen fra afgifter på arbejdskraft til afgifter på forbrug og i den forbindelse på energi.

Beskatningen er allerede til en vis grad harmoniseret på EU-niveau med et direktiv, der fastlægger minimumssatser for blandt andet benzin, brændsel til opvarmning og elektricitet.

Euractiv skrev imidlertid allerede inden, at forslaget blev lagt frem i dag, at Storbritannien kan ventes at blokere for forslaget.

Lettere for SMV’ere at få lån

Der findes over 20 millioner små og mellemstore virksomheder i Europa, der får flere og flere ansatte, men har svært ved at vokse over grænser. Og de har svært ved at få finansieret deres aktiviteter.

Kommissionen lægger op til, at der udarbejdes en fælles statut for risikokapitalfonde. Det skal være let for dem at operere over grænser og støtte, så innovative SMV’ere kan få finansieret deres aktiviteter billigere end i dag.

Tager udstationering op

Monti-rapporten tog problemerne med udstationering op. Kommissionen går videre og vil styrke den sociale samhørighed i Europa. Den fremlægger et forslag, som skal styrke anvendelsen af direktivet om udstationering af arbejdstagere for at forebygge og straffe misbrug eller omgåelse af reglerne. Kommissionen vil også foreslå, at udøvelsen af de grundlæggende sociale rettigheder præciseres i forbindelse med udøvelsen af de økonomiske frihedsrettigheder.

De øvrige områder dækker:

  • Intellektuelle ejendomsrettigheder, hvor EU-kommissionen også kom med et konkret forslag i dag med en målsætning om at få et patent.
  • Forbrugerne og forbrugertillid med blandt andet udviklingen af alternative tvistbilæggelsessystemer og anvendelse af andre ikke-retlige procedurer
  • Tjenesteydelser, hvor væksten og beskæftigelsen er øget gennem årene og Kommissionen nu foreslår at revidere lovgivningen vedrørende det europæiske standardiseringssystem, så det udvides til også at omfatte tjenesteydelser, og at standardiseringsprocedurerne gøres mere effektive og omfattende.
  • De europæiske net, hvor Kommissionen vil vedtage lovgivning om energi- og transportinfrastrukturerne med henblik på at identificere strategiske projekter af europæisk interesse.
  • Det digitale indre marked, med lovgivning, der øger den elektroniske kommunikation.
  • Sociale iværksættere, hvor Kommissionen foreslår EU-rammer for solidariske investeringsfonde for at forstærke virkningen af de eksisterende nationale initiativer og lade disse fonde få del i mulighederne på det indre marked.
  • SMV: Lovgivningsmæssige rammer for virksomhederne, hvor Kommissionen foreslår en forenkling af direktiverne om regnskabsstandarder i spørgsmål om finansiel rapportering og en mindskelse af de administrative byrder, navnlig dem, der pålægges SMV'er.
  • Offentlige kontrakter, hvor Kommissionen foreslår at modernisere de retlige rammer for at nå frem til en afbalanceret strategi, der tager hensyn til efterspørgslen efter miljøvenlige, socialt ansvarlige og innovative varer og tjenesteydelser, samt give de ordregivende myndigheder mere enkle og fleksible procedurer og sikre SMV'erne lettere adgang.
  • Kommissionen vil gøre status i slutningen af 2012 og se, hvor langt den er nået med forslag. Derefter vil den gå i gang med anden etape og finde nye løftestange i arbejdet med det indre marked.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.