Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny EU-plan for intellektuelle ejendomsrettigheder

25. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De nye teknologier griber ind i den måde, ejendomsretten fungerer på, og opfindere, firmaer, brugere og forbrugere må indrette sig under nye forhold. Især rækken af online-aktiviteter gør, at nationale regler for patenter og ejendomsrettigheder passer ikke længere til den på en række områder grænseløse virkelighed, mener EU-Kommissionen.

Med en ny strategi med en række forslag til nye regler søger Kommissionen at få en bedre balance mellem beskyttelsen af dem, der skaber noget nyt, og dem, der udnytter de nye muligheder på de indre markeder for varer og tjenesteydelser.

- Det er afgørende for Europas økonomi, at der er den rette beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked. Hvis der skal gøres fremskridt, skal der nye idéer og ny viden til, sagde Michel Barnier, kommissæren for det indre marked ved offentliggørelsen af strategien.

Han understregede, at der ikke bliver investeret i innovation, hvis rettighederne ikke bliver beskyttet. På den anden side skal forbrugere og brugere have adgang til kulturelle værker, for eksempel online-musik, hvis både nye virksomhedsmodeller og kulturel diversitet skal kunne trives.

- Vi vil nu forsøge at opnå den rette balance mellem disse to mål for IPR generelt set. Vi vil gøre Europas ramme for intellektuel ejendom fordelagtig for virksomheder og borgere og få den til at passe til online-verdenen og den globale konkurrence om idéer, sagde Michel Barnier.

Den ny strategi vil berøre:

  • Patenter, hvor EU-Kommissionen allerede i april kom med forslag om fælles patentbeskyttelse inden for et forstærket samarbejde, efter der i årevis har været modstand mod fælles regler, og senest Spanien var imod. Parallelt hermed forsætter arbejdet med forslag, der vedrører oprettelse af en fælles, specialiseret patentdomstol for de klassiske europæiske patenter og de kommende europæiske fælles patenter. Det vil i høj grad kunne mindske sagsomkostninger og den tid, det tager at løse tvister om patenter. Det vil også øge retssikkerheden for erhvervslivet.
  • Varemærker, hvor Varemærkeregistreringen i EU har været harmoniseret i medlemsstaterne i næsten 20 år, og EF-varemærket blev indført for 15 år siden. Men Kommissionen finder, at der er et stigende behov for mere strømlinede, effektive og sammenhængende registreringssystemer. Kommissionen vil i løbet af 2011 fremlægge forslag til en modernisering af varemærkesystemet både på EU-plan og på nationalt plan og til tilpasning af systemet til internettet.
  • Geografiske betegnelser, hvor det gennem dem sikres det, at der er en forbindelse mellem produktets kvalitet og dets geografiske oprindelse. Men der er for øjeblikket ikke sådan et system i EU til beskyttelse af ikke-landbrugsprodukter. Det giver unfair konkurrence i det indre marked. Kommissionen vil derfor foretage en indgående analyse af den nuværende lovramme i medlemsstaterne og af den potentielle økonomiske indvirkning af beskyttelsen af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter i 2011 og 2012. Alt afhængigt af resultatet af en konsekvensanalyse vil der kunne blive tale om lovgivningsforslag.
  • Ophavslicensordning, der dækker flere territorier, bygger på, at anvendelsesområdet for ophavsret i vid udstrækning er blevet harmoniseret, men licensen til rettighederne gives stadig i det enkelte land. I lyset af det digitale indre marked er en af de vigtigste udfordringer, der må tages fat om, at få strømlinet licensordningen for ophavsret og indtægtsfordelingen. I andet halvår af 2011 vil Kommissionen fremlægge et forslag om indførelse af en lovramme for en effektiv fælles forvaltning af ophavsret, som skal dække flere lande, navnlig inden for musikbranchen. Der vil også blive foreslået fælles regler om transparent styring og indtægtsfordeling. I andet halvår af 2011 vil Kommissionen også foretage en høring om de forskellige spørgsmål, der vedrører online-fordeling af audiovisuelle værker.
  • Digitale biblioteker, hvor målet er at få oprettet europæiske digitale biblioteker, som bevarer og udbreder Europas rige kulturarv og intellektuelle arv, er af afgørende betydning for udviklingen af vidensamfundet. For at gøre dette lettere vil Kommissionen også lægge et lovgivningsforslag på bordet, som skal gøre det muligt at digitalisere og give online-adgang til såkaldte "forældreløse værker" (værker som bøger og aviser eller tidsskriftartikler, som stadig er beskyttet af ophavsret, men hvor rettighedshaverne ikke kendes eller ikke kan lokaliseres, så der kan udstedes ophavsretstilladelser). Samtidig ser Kommissionen frem til, at der bliver indgået et aftalememorandum mellem biblioteker, forlagsvirksomheder, forfattere og rettighedshaverorganisationer, så det bliver lettere at finde løsninger på licensordninger, når bøger, som ikke er i handel, bliver digitaliseret og tilgængeliggjort.
  • IPR-krænkelser, da varemærkeforfalskning og piratkopiering er en voksende trussel for økonomien. Fra 2005 til 2009 steg antallet af registrerede tilfælde ved EU-grænserne af varer, som mistænkes for at krænke IPR, fra 26 704 til 43 572. Samtidig anslår de kreative erhverv, at piratkopiering har kostet musik‑, film-, tv- og softwarebranchen i Europa 10 mia. EUR og mere end 185 000 arbejdspladser alene i 2008. Kommissionen vil nu intensivere sin indsats på dette område. For det første har Kommissionen fremlagt en forordning i dag, som skal styrke Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering, der blev sat i gang i 2009, og har overdraget opgaverne til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked. Hermed vil observatoriet kunne nyde godt af Harmoniseringskontorets ekspertise inden for intellektuel ejendom og dets resultater med hensyn til varemærker og design. Forordningen går nu videre til behandling i Europa-Parlamentet og til Rådet. For det andet vil Kommissionen i 2012 foreslå en revision af direktivet om IPR-håndhævelse. Direktivet omhandler civilretsforanstaltninger, som giver rettighedshavere ret til at håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder, men det bør tilpasses, navnlig for at imødekomme de specifikke udfordringer fra det digitale samfund.
  • Toldvæsenets håndhævelse af IPR: Toldvæsenet holder øje med al handel, som krydser EU's ydre grænser. Det foretager mange forskellige former for kontrol og spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af handel med IPR-krænkende varer. Alene i 2009 opsnappede toldvæsenet mere end 40 000 mistænkelige forsendelser, som indeholdt 118 millioner vareartikler. Hovedparten af de opsnappede varer er varemærkeforfalskede eller piratkopierede, men toldvæsenet kan med sin særlige position ved grænsen håndhæve en bred vifte af intellektuelle ejendomsrettigheder. Som en del af den foreliggende IPR-strategi foreslår Kommissionen også en ny toldforordning for yderligere at styrke lovrammen for toldvæsenets indgriben. Forslaget har også til formål at løse problemet med handelen med småforsendelser af varemærkeforfalskede varer, der bliver sendt med post, da langt den overvejende del af disse varer stammer fra salg over internettet.

/Pmh og EU-Kommissionen
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.