Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU og Danmark næsten klar til forligsmægling / mediation

29. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Poul Smidt
Efter syv års arbejde er der nu et sæt EU-regler på vej, der skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at få løst den slags konflikter, der tidligere havnede ved domstolene eller voldgiftsretter.

Samtidig er Folketinget i gang med behandlingen af forslaget til retsmægling fremsat af justitsminister Lene Espersen (K) i november 2007.

Også her gælder det en alternativ måde at løse konflikter på.

Forligsmægling eller mediation går sin sejrsgang verden over. Hovedprincippet er frivilligheden hos begge parter og parternes aktive deltagelse i processen, som erfaringsmæssigt giver deltagere en større tilfredshed med resultatet.

Hvad de europæiske regler eller de danske regler eller den internationale tendens betyder for konfliktløsninger på arbejdsmarkedet lader sig ikke læse ud af de nævnte forslag og vedtagelser. Det vil være forskelligt fra land til land, og i nogle tilfælde vil forligsmægling eller mediation ikke kunne bruges, hvis arbejdsretlige regler/aftaler allerede har bestemt sig for en bestemt procedure. Men konfliktmæglingen kan få stor betydning eksempelvis for mægling mellem stridende kolleger, stridende familiemedlemmer, stridende virksomheder – og mange steder understreges, at betydningen kan blive stor for små- og mellemstore virksomheders konflikter med ansatte, leverandører o.s.v.

Tendensen og reglerne drejer sig om konfliktløsninger, der er hurtigere, billigere og mere tilfredsstillende for parterne end traditionelle domstolsafgørelser eller voldgift.

Læs mere om tendensen i artiklen Internationalt gennembrud for forligsmægling / mediation.

På europæisk plan er der tale om et direktiv, som justitsministre og EU-parlament nu er nået til politisk enighed om. Der er således kun formaliteter tilbage. Ministerrådets og parlamentets politiske enighed er omtalt i en pressemeddelelse.

Formålet er at lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme mindelige løsninger ved at tilskynde til anvendelse af mægling.

Forligsmægling kan ikke bruges på områder, hvor parterne ikke selv har rådighed over konflikten men er bundet af lovreglerne, som det meget ofte vil være tilfældet på det familieretlige og det arbejdsretlige område.

Det europæiske arbejde startede med en grønbog i 2002. Grønbogen kan læses på dansk her.

Kommissionen fremsatte sit direktivforslag i 2004. Det findes her.

Link til den høring, som Justitsministeriet gennemførte i juni 2005 med mange danske synspunkter på forligsmægling kan læses her. Her er der en række faglige synspunkter på den europæiske lovgivning, som Danmark ikke er omfattet af på grund af det retlige forbehold.

Det økonomiske og sociale udvalgs udtalelse om forslaget finds på dansk her.

Justitsminister Lene Espersen (K) om sit forslag til lov om retsmægling her.

Formålet med ´det danske lovforslag er at indføre en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling i civile sager. Retsmægling kunne give mulighed for at nå frem til en aftalt løsning på konflikten, der oplevedes som mere tilfredsstillende for begge parter fordi modellen i højere grad kunne kan give parterne indflydelse på forløbet og tage hensyn til parternes interesser, behov og fremtid.

Fremsættelsen af lovforslaget her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.