Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Danske strafferegler i køre-hviletidssager underkendt i EU

09. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

09.02. 2012 EU-domstolen har i dag underkendt de danske strafferegler for overtrædelser af køre-hviletid. Det er sket med afsigelsen af en dom i en sag fra Ungarn. Sagen var på forhånd tillagt så megen betydning, at justitsminister Morten Bødskov (S) meddelte Folketingets Europa-Udvalg, at de danske regler må ændres, hvis en ungarsk lastbilschauffør fik ret i sin klage. Og det gjorde han helt uden forbehold.

EU-domstolen siger nej til et system med standard-straffe. Det hedder, at det ikke gavner færdselssikkerheden, hvis en chauffør/vognmand får den samme straf for en lille teknisk fejl som for den alvorlige forsætlige lovovertrædelser, der er til fare for andre. Og Danmark har på samme måde som Ungarn nogle standard-straffe, der langes ud uanset forseelsens grovhed.

De europæiske lande har meget forskellige straffebestemmelser for overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelsen, fremgik det af EU-kommissionens gennemgang af området. I Danmark og Storbritannien kan man få frihedsstraf, men det er ikke straffens længde eller det uensartede, der er kernen i denne sag. Det er ”standard-straffen”.

I Ungarn fik chaufføren en bøde på ca. 2600 danske kroner for en teknisk overtrædelse af bestemmelserne. Han havde en teknisk fejl i en ud af 15 skiver. De 14 var i orden, men på den sidste manglede et kilometertal, og så faldt hammeren.

Chaufførens synspunkt var, at det er uretfærdigt, hvis bøder for overtrædelse af kontrolapparatforordningen udmåles efter ensartede takster. Der er tekniske overtrædelser uden betydning, og der er bevidste overtrædelser af stor betydning. Og det juridiske synspunkt er, at den standardiserede takst strider mod et fundamentalt retsprincip om proportionalitet

Kort sagt betyder det, at det civiliserede retssamfund skal straffe på en måde, hvor straffens størrelse står i et rimeligt forhold til den begåede forseelse. EU-domstolen er klar i mælet. Fast bødestraf for enhver tilsidesættelse uanset grovhed er uforholdsmæssig og en krænkelse af det fundamentale retsprincip om proportionalitet.

En straf skal være passende og nødvendig for at nå det tilsigtede formål, og det er unødvendigt at straffe alle lovovertrædelser på samme måde. Domstolen fremhæver især, at man ikke kan straffe på samme måde, hvis forseelsen har indvirkning på færdselssikkerheden – og når den ikke har.

I redegørelsen til Folketingets Europa-Udvalg skrev justitsminister Morten Bødskov, at det i forbindelse med fastsættelse af de danske sanktioner flere gange har været overvejet, om det er muligt at kategorisere overtrædelserne af kontrolapparatforordningen i forskellige overtrædelsestyper med henblik på en opdeling i de mere undskyldelige overtrædelser og de overtrædelser, der må antages at blive begået bevidst for at hindre kontrol af køre- og hviletidsreglerne.

” Det er imidlertid den danske regerings opfattelse, at en sådan generel sondring mellem undskyldelige og bevidste overtrædelser vil være uhensigtsmæssig og vanskelig at håndtere i praksis – ikke mindst i forbindelse med straffesagen, hvor anklagemyndighedens bevisbyrde må formodes at blive meget svær at løfte. Dertil kommer, at politiets mulighed for at kontrollere et kørselsforløb afhænger af, at køretøjets kontrolapparat fungerer korrekt, og at diagramarkene anvendes og udfyldes med de oplysninger, som føreren manuelt skal påføre forud for og efter kørslen, fremgår det af justitsministerens redegørelse.”

Ministeren skrev samtidig, at hvis den ungarske chauffør vinder sagen, skal de danske straffebestemmelser gennemgås og tilpasses. Justitsministerens redegørelse kan i sin helhed læses her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.