Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Dansk bekymring for mulig EU-dom om køre-hviletidsreglerne

07. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

07.02.2012 Er standardstraffe den rigtige måde at klare tingene på, hvis overtrædelsen på den ene side kan være meget undskyldelig – og på den anden side meget grov, forsætlig og indbringende for lovovertræderen?

Spørgsmålet bliver besvaret af EU-domstolen torsdag den 9.februar. Den dag afsiger EU-Domstolen en dom, og den afgørelse kan kollidere med de danske straffe-regler i sager om overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne for erhvervskørsel.

Sagen følges derfor med stor opmærksomhed i Folketingets Europa-Udvalg, der kort før domsafsigelsen havde bedt justitsminister Morten Bødskov (S) om en redegørelse. Og det ligger klart, at den danske regering ikke vil være begejstret, hvis den ungarske lastvognschauffør Marton Urban vinder sagen over de ungarske myndigheder.

De europæiske lande har meget forskellige straffebestemmelser for overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelsen, fremgår det af EU-kommissionens gennemgang af området. (fagligt.eu her.)

I Danmark og Storbritannien kan man få frihedsstraffe, men det er ikke straffens længde eller det uensartede, der er kernen i den ny sag. Det er ”standard-straffen”.

I Ungarn fik chaufføren en bøde på ca. 2600 danske kroner for en teknisk overtrædelse af bestemmelserne. Hans synspunkt er, at det er uretfærdigt, hvis bøder for overtrædelse af kontrolapparatforordningen udmåles efter ensartede takster i landene. Der er tekniske overtrædelser uden betydning, og der er bevidste overtrædelser af stor betydning. Og det juridiske synspunkt er, at den standardiserede takst strider mod et fundamentalt retsprincip om proportionalitet.

Kort sagt betyder det, at det civiliserede retssamfund skal straffe på en måde, hvor straffens størrelse står i et rimeligt forhold til den begåede forseelse. Standardtakster kan med sikkerhed ramme både den meget lille og den meget grove forseelse, og derfor er der en betydelig spænding omkring udfaldet af EU-domstolens afgørelse.

Problemer med bevisførelse

I en redegørelse til Folketingets Europa-udvalg skriver justitsminister Morten Bødskov, at det i forbindelse med fastsættelse af de danske sanktioner flere gange har været overvejet, om det er muligt at kategorisere overtrædelserne af kontrolapparatforordningen i forskellige overtrædelsestyper med henblik på en opdeling i de mere undskyldelige overtrædelser og de overtrædelser, der må antages at blive begået bevidst for at hindre kontrol af køre- og hviletidsreglerne.

”Det er imidlertid den danske regerings opfattelse, at en sådan generel sondring mellem undskyldelige og bevidste overtrædelser vil være uhensigtsmæssig og vanskelig at håndtere i praksis – ikke mindst i forbindelse med straffesagen, hvor anklagemyndighedens bevisbyrde må formodes at blive meget svær at løfte. Dertil kommer, at politiets mulighed for at kontrollere et kørselsforløb afhænger af, at køretøjets kontrolapparat fungerer korrekt, og at diagramarkene anvendes og udfyldes med de oplysninger, som føreren manuelt skal påføre forud for og efter kørslen, fremgår det af justitsministerens redegørelse.

Ministeren siger samtidig, at hvis den ungarske chauffør vinder sagen, skal de danske straffebestemmelser gennemgås og tilpasses. Justitsministerens redegørelse kan i sin helhed læses her.

Dommen vil efter afsigelsen blive beskrevet her på siden med link til selve dommen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.