Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.06.07 EU-Kommissionen lægger op til flere grønne afgifter

27. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ved udgangen af juli udløber en frist for at markere, om EU-landene skal indlede et tættere samarbejde om miljø-afgifter, fremgår det af et notat, som udarbejdet til Folketingets Europa-Udvalg. Fristen er fastlagt i den grønbog, som Kommissionen udsendte som et debatoplæg i marts.

Hvis man kan få gang i nogle styrende miljø-afgifter, skal det ske på medlemsstaternes betingelser og uden bindende karakter. Samarbejdet skal virke efter den såkaldte åbne koordinationsmetode. Den beskrives nedenfor.

Kommissionens grønbog lægger op til øget brug af markedsbaserede instrumenter til at fremme EU's miljøpolitiske målsætninger.

Blandt andet foreslås det at igangsætte en åben koordinationsproces med henblik på at reformere medlemsstaternes skattesystemer i retning af flere grønne afgifter og mindre skat på arbejde.

Kommissionen lægger desuden op til en revision af energibeskatningsdirektivet, som skal opdele energibeskatning i en energiafgift og en miljøafgift.

Desuden foreslås det, at emission, som allerede er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, for fremtiden fritages for miljøafgiftsdelen af beskatningen i energibeskatningsdirektivet.

Med grønbogen rejser Kommissionen også en række spørgsmål om, hvordan markeds-baserede instrumenter kan bruges til at integrere miljøhensyn i affaldshåndtering og transportsektoren mm.

 

Den åbne koordinationsmetode

Lissabon-strategien gennemføres ved hjælp af den såkaldte åbne koordinationsmetode. Den åbne koordinationsmetode er baseret på ikke-bindende politiske målsætninger i modsætning til juridisk bindende lovgivning som f. eks. et direktiv. En af årsagerne hertil er, at det skattepolitiske område er et mellemstatsligt politikområde.

Det vil sige, at det er medlemsstaterne, der har kompetencerne og ansvaret for politikken. Hensigten med den åbne koordinationsmetode er at medlemslandene skal lære af hinandens erfaringer. Det sker ved, at de hver især udarbejder nationale rapporter. Rapporterne danner grundlag for en sammenligning af landenes indsats omkring nogle centralt fastsatte indikatorer. Da der er tale om åben koordination mellem medlemslandene, har Kommissionen og EF-Domstolen ikke sanktionsmuligheder til rådighed, hvis et medlemsland ikke lever op til de fastsatte målsætninger. Den åbne koordinationsmetode er derimod baseret på det såkaldte »naming-shaming« princip. Det vil sige, at de lande som ikke lever op til de fastsatte målsætninger udstilles Citeret fra Folketingets EU-oplysning skrift om Lissabon-processen. Det kan hentes her,

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.