Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

SU med til udlandet på betingelser op i EU-Domstolen

30. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

30.01.2012 Den danske regering er klar til at støtte Tyskland i en sag ved EU-Domstolen, så man fortsat kan stille krav til uddannelsessøgende, der vil have deres SU med til studier i udlandet.

I den danske regerings indlæg argumenteres der navnlig for, at medlemsstaterne lovligt kan betinge retten til studiestøtte i udlandet af et forudgående sammenhængende ophold i værtsstaten.

Reglerne om unionsborgerskabet medfører ikke, at medlemsstaterne er afskåret fra at opstille sådanne betingelser, hedder det i det danske indlæg til domstolen i sagen. Udenrigsministeriet venter, at en række EU-lande kommer med indlæg i sagen.

Udgangspunktet i EU-Domstolens tidligere afgørelser er, at man oftest er imod alt, hvad der demotiverer arbejdskraftens – eller de uddannelsessøgendes - fri bevægelighed.

I den tyske sag C-523/11, Prinz har Verwaltungsgericht Hannover anmodet EU-Domstolen om at tage stilling til, om det er en ubegrundet begrænsning af den frie bevægelighed, hvis man stiller krav om tre års fast bopæl i Tyskland, inden man kan tage uddannelsesstøtten med til et andet EU-land.

Tyskland havde givet en student støtte i et år til at læse i udlandet lukkede så kassen. Studenten, der er tysk statsborger, havde opholdt sig med familien i Tunesien og ikke været hjemme i Tyskland i tre år, som er kravet, hvis en student vil have støtte til en hel uddannelse i udlandet.

Danmark afgiver indlæg til fordel for Tyskland.

I en redegørelse til Folketingets Europa-Udvalg hedder det, at de danske regler om SU til uddannelse i udlandet på centrale punkter er parallelle til de, der gælder i Tyskland. Det gælder navnlig med hensyn til at kræve forudgående ophold for at få studiestøtte til uddannelse i udlandet og med hensyn til at opstille klare og generelle retningslinjer, der ikke giver mulighed for konkrete vurderinger.

Det danske krav til forudgående ophold må dog betragtes som mindre indgribende end det tyske opholdskrav, idet der i den danske studiestøttelovgivning stilles krav om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden for de seneste 10 år forud for ansøgningstidspunktet, som betingelse for adgang til studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet. Der er dog ikke i Danmark mulighed for SU i afgrænset tid, når betingelsen ikke er opfyldt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.