Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.05.10 Fokus på Europa-2020 i nye økonomiske retningslinjer

04. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen begrænser antallet af nye retningslinjer for økonomien og beskæftigelsen og lægger dem tæt op ad strategien Europa 2020. De nye integrerede retningslinjer hedder nu ”Overordnede retningslinjer for Europa 2020” og følger dermed op på strategien. Og ligesom strategien har langt færre mål end den tidligere Lissabon-strategi fra 2000, skærer Kommissionen også antallet af integrerede retningslinjer klart ned, så der nu blot er 10 hvoraf de seks især er økonomiske og fire er for arbejdsmarkedet.

Retningslinjerne kommer op på både møder blandt EU-landenes økonomi- og finansministre og social- og beskæftigelsesministre, inden de i juni bliver lagt frem for stats- og regeringslederne, og de herefter også skal behandles af Europa-Parlamentet. De 27 lande skal hver især følge op på de overordnede retningslinjer med nationale reformprogrammer.

De ti retningslinjer er:

1. Sikre de offentlige finansers kvalitet og holdbarhed

2. Rette op på makroøkonomiske ubalancer

3. Reducere ubalancerne i euroområdet

4. Optimere støtten til F&U og innovation, styrke videntrekanten og udnytte den digitale økonomis potentiale

5. Forbedre ressourceeffektiviteten og reducere drivhusgasemissioner

6. Forbedre erhvervsklimaet og forbrugernes situation og modernisere den industrielle base

7. Øge deltagelsen på arbejdsmarkedet og reducere den strukturelle arbejdsløshed

8. Udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, fremmer jobkvalitet og livslang læring

9. Forbedre uddannelsessystemerne og efteruddannelser på alle niveauer og øge deltagelsen i de videregående uddannelser

10. Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdommen.


Lønpolitikken er ikke fredet

Retningslinjerne taler ligesom Europa 2020 om smart vækst, bæredygtig udvikling inden for en social markedsøkonomi. Den vækst berører skattepolitikken, hvor skatterne flytter fra arbejde til andre områder som miljøet. Pensionsforholdene er noget af det, der kommer til debat som en række andre områder af den offentlige udgiftspolitik.
Lønningerne er noget, som EU-institutionerne ikke længere holder sig langt fra at debattere. Det hedder, at medlemslandene skal fremme de rette rammer for forhandlingssystemer. Arbejdsomkostningerne skal stå i forhold til kravet til prisstabilitet, udviklingen i produktiviteten og også ses i relation til uddannelser og de forskellige forhold i de forskellige egne af et land.

Kun få af retningslinjerne har klare mål. Det gælder forskning og udvikling, hvor de enkelte lande skal sætte mål, men det samlede fortsat er tre procent af nationalproduktet.

Også miljømålene holder retningslinjerne fast ved. Men efter stats- og regeringslederne i marts skød Kommissionens mål i Europa 2020 ned for bekæmpelse af fattigdom og også uddannelser, arbejder Kommissionen og landenes ministerier videre med at finde fælles fodslag på de områder. Pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.