Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.11.07 EU sætter fattigdomsbekæmpelse på dagsordenen frem til 2010

19. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Europa-Parlamentet forsøger at sætte skub i EU-Kommissionen og de 27 medlemslandes konkrete arbejde for at bekæmpe fattigdommen. Det sker med vedtagelsen af en omfattende betænkning. Den sammenfatter det hidtige arbejde med fattigdomsbekæmpelse på EU-plan og forsøger at skubbe det videre. Europa-Parlamentets vedtagelse 15. november 2007 kan læses på dansk her.


Baggrund:


På Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 besluttede stats- og regeringschegerne at styrke den sociale samhørighed og bekæmpe social udstødelse.

Stats- og regeringscheferne fortsatte denne linje på Det Europæiske Råd i Nice den 7.-9. december 2000. De aftalte at sikre en betydelig og målelig reduktion af fattigdom og social udstødelse senest i 2010.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i Bruxelles den 23.-24. marts 2006 og den 8.-9.marts 2007, opforfordrer medlemsstaterne til hurtigt og effektivt at træffe foranstaltninger, der kan mindske fattigdommen blandt børn og give alle børn lige muligheder, uanset deres sociale baggrund;

Der er med andre ord tale om en omfattende indsats med strategiske og konkrete punkter på dagsordenen. Men der er fortrinsvis tale om bløde forholdsregler og ikke så meget lovgivning.

Der skal arbejdes med nationale strategier, og på fællesskabsplan vil man anvende den åbne koordinationsmetode, der betyder, at landene lærer af hinanden og forsøger at trække hinanden opad.

År 2010 er vedtaget som det år, hvor der skal være nået målelige resultater.

År 2010 er også på vej til at blive ”Fattigdomsåret”.

Parlamentet ”glæder sig over Kommissionens kommende forslag om at erklære 2010 Europæisk År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge og forfølge et ambitiøst mål om at nedbringe fattigdommen og især antallet af arbejdende fattige, i Europa”.


Om fattigdomsgrænser

Grænsen for at være fattig er sat til at være halvdelen af den midterste disponible indkomst i befolkningen. Denne måde at fastlægge en relativ fattigdomsgrænse på anvendes i OECD og i mange udenlandske undersøgelser. Ved at sætte fattigdomsgrænsen i forhold til den midterste indkomst i landet opnår man, at fattigdomsgrænsen følger udviklingen i indkomster for ”almindelige” mennesker. EU’s statistiske kontor, EUROSTAT, tager også udgangspunkt i den midterste disponible indkomst, men anvender en fattigdomsgrænse på 60 procent af den midterste disponible indkomst, der i vores beregninger svarer til 90.000 kr. i 2004. Med en fattigdomsgrænse på det niveau ville der være godt 330.000 fattige i Danmark, dvs. dobbelt så mange fattige som ved grænsen på 50 pct. af medianindkomsten

Fra Det Økonomiske Sekretariats hjemmeside er dette et uddrag af den kronik, som Peter Birch Sørensen, Jan Rose Skaksen og Michael Rosholm skrev i Jyllands-Posten den 10. januar 2007. Hele kronikken kan læses her.PARLAMENTS-VEDTAGELSEN gælder en såkaldt initiativ-betænkning, der i sin konklusion lægger pres på Kommission og medlemslande for at nå det ”ambitiøse mål om at begrænse fattigdommen, især blandt arbejdstagerne i Europa”.

Europa-Parlamentet fremhæver, at omkring 78 millioner europæere lever i fattigdom. Det siges videre, at der findes over 50 millioner europæere med et handicap. Det svarer til 16 procent af arbejdssstyrken. Og afstanden mellem rig og fattig øges i mange medlemslande.

345 medlemmer af Europa-Parlamentet stemte for betænkningen, der var udarbejdet af den britiske liberale Elizabeth Lynne fra ALDE-gruppen.(Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa). Kun 14 stemte imod og 2 undlod at stemme.

Betænkningen peger på at:

  • Børnene i størsteparten af medlemsstaterne er mere udsatte for fattigdom og social udstødelse end voksne.
  • Fattigdom og ulighed i uforholdsmæssig høj grad rammer kvinder, og at kvinders gennemsnitlige indkomst kun er 55 % af mænds.
  • Indkomstforskellene er stigende i de fleste medlemssta
  • Kommissionen i sin meddelelse om status over den sociale virkelighed efterlader det indtryk, at mange socialpolitiske initiativer er forældedemnes EP mener, at social sikring og socialpolitikken er afgørende for produktivitet og innovation og udgør grundlaget for en effektiv og omfattende videnbaseret økonomi;
  • Der bør indføres mindsteløn eventuelt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Arbejdstagerne skal have en løn, de kan leve af.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.