Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Stram overvågning af eurolande møder modstand

29. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

29.02.2012 Den øgede overvågning af landene i eurozonen møder modstand i både EU-landes parlamenter og Europa-Parlamentet. Mens EU-landenes økonomi- og finansministre generelt så positivt på to forslag, ser følger op på seks tidligere om den økonomiske styring, ønsker både ordføreren for en betænkning i Europa-Parlamentet og både den svenske Rigsdag og det franske Senat at sætte grænser for, hvor stram styringen kan være.

- Jeg er tilhænger af en større rolle for EU-Kommissionen, men der er behov for at genoprette magtbalancen, så der bliver mere nationalt ejerskab og en bedre demokratisk proces, sagde den socialistiske og demokratiske S&D-gruppes ordfører, Elisa Ferreira, efter Europa-Parlamentets økonomiske udvalgs debat om forslaget.

Det franske senat beklager, at EU-Kommissionens forslag til en forordning ikke har en udtrykkelig begrundelse og tager nærhedsprincippet i betragtning. Det peger på, at traktaten om Den Europæiske Union respekterer medlemsstaternes ”grundlæggende og forfatningsmæssige strukturer”. Senatet finder i den forbindelse, at forslaget går videre, end den franske forfatning giver mulighed for.

Medlemsstaterne vil selv bestemme midler

Det hedder i en udtalelse fra Senatet, at forslaget vil kræve en ændring af den franske forfatning, og EU-Kommissionen kan ikke pålægge medlemsstater at ændre deres forfatninger.

Senatet peger direkte på nærhedsprincippet, så Unionen kun handler, ”hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan opnås på EU-plan.”

EU-Domstolen har fastslået, at det dermed ikke kun skal undersøges, om mål bedre kan nås på fællesskabsplan, men også, om en iværksat handlings intensitet ikke overskrider det, der er nødvendigt for at nå målet.

Senatet finder, at der nok kan opstilles mål, men det må ikke pålægges medlemsstaterne, hvordan de skal overholde målsætninger, der er fastlagt i stabilitets- og vækstpagten.

Ikke værn om national kompetence

Den svenske rigsdag er enig med EU-Kommissionen i, at der skal være en bedre økonomisk styring. Riksdagen slutter op om både det europæiske semester og den vedtagne pakke med seks forslag til en strammere styring og også overvågning af den økonomiske udvikling og landenes økonomiske politikken.

De to nye forslag går imidlertid for langt efter Rigsdagens opfattelse. I en udtalelse hedder det, at det ganske vist er hensigtsmæssigt, at eurolandene vedtager ”foranstaltninger, der lever op til de alvorlige udfordringer, som det fælles valutasamarbejde nu står overfor.” Som det franske senat og Elisa Ferreira finder Riksdagen imidlertid også, at der må være den rette balance mellem strenge krav til en restriktiv finanspolitik og den nationale kompetence for finanspolitikken.

Riksdagen peger på, at landenes udkast til budgetplaner skal sendes til Kommissionen til kontrol, inden de bliver vedtaget. Kommissionen kan således vende fingeren nedad og opfordre medlemslande til at komme med et nyt udkast til budgetplan. Kommissionen kan inden den 30. november komme med udtalelse om budgetplanen, som medlemslande opfordres til at tage i betragtning, når de vedtager det endelige budget.

Det går for vidt, mener Riksdagen. ”Det er Riksdagens opfattelse, at det er Riksdagen, der træffer afgørelse om statens budget, både udgifter og indtægter, og t udkastet til budgetplan således først skal forelægges Riksdagen.

I lighed med det franske senat finder Riksdagen, at Kommissionen burde følge traktaten og have begrundet forslaget med en henvisning til nærhedsprincippet. Pmh


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.